นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การบวช

ที่มาการบวช ประเภทการบวช คุณสมบัติผู้บวช การเตรียมตัวบวช 

คำขานนาค เอสาหัง แบบธรรมยุติ ฝึกท่องให้ได้ก่อนเข้าพิธีบวช

ศีล ๘ มีอะไรบ้าง? ผ้าขาวที่อยู่วัด ต้องปฏิบัติศีล ๘ ทุกคน

พระวินัย ศีล ๒๒๗ ข้อ ลำดับขั้นของอาบัติ ผู้บวชพระต้องทราบก่อนบวช

หนังสือขยายความพระวินัย ที่พระภิกษุจำเป็นต้องทราบ

คำขอนิสัย ฝากตัวอยู่ในการปกครองของพระเถระ

คำอธิฐานพรรษา พระใช้อธิฐานเข้าพรรษา

คำแสดงอาบัติ พระสงฆ์ใช้แสดงเพื่อปลงอาบัติต่อกัน

คำพินทุผ้า คำอธิฐานบริขาร และคำถอนอธิฐาน

ธุดงควัตร ข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งยวด

วัตร ๑๔ ข้อ ระเบียบวิธีปฏิบัติของพระสงฆ์ที่พึงกระทำ

ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน  สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต