ระเบียบโครงการ

บวชวัดป่า พระสองรูป สะพายบาตรเตรียมเข้าหาพระอุปัชฌาย์

       ผู้สมัครบวชทุกท่าน จำเป็นต้องอ่านระเบียบโครงการนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลโครงการและยินยอมปฏิบัติตามในทุกข้อ อย่างไม่มีเงื่อนไข 

   ๑.โครงการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความตั้งใจจริง บวชพระปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระป่ากรรมฐาน

   ๒.ผู้สมัครบวชจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ใบรับรองแพทย์ ที่ผู้สมัครต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง)

   ๓.ผู้สมัครบวช สามารถบวชจนจบตามระยะเวลาโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (๑ พรรษา ๑ จีวรกาล รวมบวชระยะเวลาทั้งหมด ๑๔๒ วัน) กรณีเป็นข้าราชการลาบวช อนุโลมให้สามารถบวชพระได้ตามระยะเวลาที่ลาบวชได้สูงสุดแต่ต้องบวชพระได้ขั้นต่ำ ๑ พรรษา 

   ๔.ผู้สมัครบวช เป็นบุคคลที่ตรงตาม คุณสมบัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบทตามกฎมหาเถรสมาคม (ดูรูปกรอบสีเขียวด้านล่าง)

   ๕.ผู้สมัครบวช เป็นผู้สมัครใจยินยอมที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ และกฎระเบียบของทางวัดอย่างเคร่งครัด

   ๖.ผู้สมัครบวช เป็นผู้สมัครใจที่จะบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังตามแนวทางปฏิปทาพระป่ากรรมฐาน

   ๗.ผู้สมัครบวช เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง

   ๘.ผู้สมัครบวช เป็นสุภาพชน มีความประพฤติดี ไม่ติดสารเสพติด เป็นผู้กินง่าย อยู่ง่าย มีความอดทน ไม่เกียจคร้าน

   ๙.ผู้สมัครบวช ห้ามพกโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดไว้กับตัวขณะบวชพระอยู่ (ข้อห้ามของทางวัด)

   ๑๐.ผู้สมัครบวช จะต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์ รวมทั้งพระพี่เลี้ยงอย่างเคร่งครัด

   ๑๑.โครงการจัดบวชที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ผู้สมัครบวชในโครงการจะไม่สามารถขอย้ายไปอยู่วัดอื่นๆ ได้

   ๑๒.เมื่อบวชครบตามระยะเวลาโครงการแล้ว ถ้าท่านใดประสงค์บวชต่อยาว สามารถบวชต่อได้ ไม่บังคับสึก

   ๑๓.ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับบุคคล ผู้มีประวัติการรักษาด้านจิตเภท(Schizophrenia) และบุคคลต่างศาสนา

   ๑๔.การสมัครบวชจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ส่งหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ตามความเป็นจริง / ใบรับรองแพทย์ต้องตรวจครบทั้ง ๔ รายการตามที่โครงการแจ้งไว้ / รูปถ่ายผู้สมัครหน้าตรงชัดเจน/ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนอ่านได้ชัดเจน)

   ๑๕.สิ่งที่ผู้สมัครบวชต้องเตรียมมาเองตอนเข้าวัด คือ ชุดขาว ๒-๓ ชุดสำหรับอยู่ผ้าขาวหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันบวช และของใช้ส่วนตัว นอกนั้นทางโครงการจะจัดเตรียมมาให้ทั้งหมด

   ๑๖.ทางโครงการจัดเตรียมอัฐบริขารผ้าไตรจีวรต่าง ๆ ไว้ให้ผู้สมัครบวชทุกคน ผู้สมัครบวชท่านใดที่ประสงค์จัดเตรียมมาเอง จำเป็นต้องปรึกษาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อให้อัฐบริขารที่เตรียมมาตรงตามพระวินัยและระเบียบของทางวัดป่ากรรมฐาน

   ๑๗.โครงการบวชนี้เกิดขึ้นได้จากความเมตตาของพระอาจารย์ และด้วยกำลังจิตศรัทธาของบุคคลทั่วไปร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 

   ๑๘.ข้อมูลวัดเบื้องต้นที่ผู้สมัครบวชพึงรับทราบ กุฏิเป็นเพียงกระต๊อปมุงจาก ไม่มีไฟฟ้าใช้ภายในกุฏิ, พระฉันข้าวมื้อเดียวในบาตร (ตอนบ่ายมีน้ำปานะให้ฉัน), พระไม่จับเงิน (เป็นพระวินัย) , พิธีบวชเป็นพิธีเรียบง่ายตามแนวทางพระป่า ไม่มีรำวงแห่ดนตรี ไม่มีโปรยทาน, พระทุกรูปภายในวัดห้ามพกโทรศัพท์มือถือเด็ดขาด เป็นกฏข้อห้ามของวัด , พระอาจารย์เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ทุกคนต่างให้ความเคารพเป็นอย่างสูง พึงปฏิบัติตามคำสั่งและเชื่อฟังท่านอย่างเคร่งครัด, พระในวัดเคร่งครัดพระวินัย ๒๒๗ ข้อเป็นอย่างมาก ผู้สมัครบวชจึงควรอ่านทำความเข้าใจศีล ๒๒๗ ข้อในเบื้องต้นไว้ก่อนด้วย สามารถอ่านได้ที่ หน้าการบวช คลิก!