บริจาคทำบุญ

ร่วมบริจาคทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระหมู่

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวช ปี ๒๕๖๗

"บวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล"

สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

     ขอเชิญทุกท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมอุปสมบทหมู่บวชพระทุกรูปในโครงการ และเจ้าภาพร่วมบวชชี(โกนผม) ถวายเป็นค่าอัฐบริขารผ้าไตรจีวร ชุดบวชชี ของใช้ต่างๆสำหรับพระใหม่และแม่ชี ค่ารถเดินทางส่งผู้บวชเข้าวัด ปัจจัยถวายพระอุปัชฌาย์ อุปกรณ์เครื่องพิธีบวช ค่าใช้จ่ายถวายวิทยุฟังพระธรรมเทศนา ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าน้ำปานะ ตลอดถึงค่าใช้จ่ายอันจะเป็นประโยชน์ต่อทางวัด ต่อหมู่สงฆ์ ต่อแม่ชี และค่าใช้จ่ายทุก ๆ อย่างภายในโครงการที่ทำให้โครงการบวชวัดป่าเกิดขึ้นได้ สามารถร่วมบริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล
โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

ทำบุญโครงการบวช

     บัญชีบริจาคทำบุญนี้ ถือเป็นบัญชีทำบุญของทาง กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดขึ้นโดยตัวแทนฝ่ายดูแลบัญชีของกลุ่มนิสิตเก่าฯ เพื่อโครงการบวชวัดป่าโดยเฉพาะ เงินทั้งหมดที่เข้าบัญชีนี้จะใช้เฉพาะโครงการงานบวชเท่านั้น และเมื่อจบระยะโครงการแล้ว เงินคงเหลือทั้งหมดทั้งสิ้นจะถวายให้ทางวัด

     การเปิดรับบริจาคทำบุญครั้งนี้ เป็นการเปิดในนามกลุ่มนิสิตเก่า ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป ได้ร่วมทำบุญสำหรับค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพบวชพระในโครงการเท่านั้น มิใช่เป็นการเรี่ยไรจากทางวัดแต่อย่างใด


     สามารถร่วมบริจาคทำบุญได้จนถึงวัดสุดท้ายของระยะเวลาโครงการบวชวัดป่า ประจำปี ๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

คำถามทำบุญที่มักถูกถามบ่อย ๆ  “เจ้าภาพบวชพระรูปละเท่าไร?”

     โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล  เปิดโอกาสให้ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระได้ตามกำลังศรัทธา เป็นการทำบุญแบบเป็นเจ้าภาพร่วม ไม่ระบุจองรูปหนึ่งรูปใด คือ จะได้เป็นเจ้าภาพบวชพระหมู่ทั้งหมดทุกรูปภายในโครงการ มีน้อยทำน้อย มีมากทำมาก หรือทำบุญได้ตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคล โดยเงินทุกบาทที่เข้าบัญชีโครงการจะเป็นไปเพื่อทำบุญในโครงการบวชทั้งหมด ทุกท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาตามอัธยาศัย

     ทังนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากมักสอบถามทางโครงการในเรื่องของ อัฐบริขาร(ผ้าไตรจีวร บาตรพระ ฯลฯ) ต่อการบวชพระ 1 รูป มีราคาเท่าไร? อัฐบริขารพระราคาประมาณ 7,500 บาทต่อหนึ่งรูป (เฉพาะอัฐบริขารพระ ยังไม่ร่วมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) อย่างไรก็ตามท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในข้างต้น

คำถาม “ไม่ใช่ญาติของผู้สมัครบวช สามารถไปร่วมพิธีบวชที่วัดด้วยได้ไหม”

     ได้  ในโครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๗ นี้ จะมีกำหนดการพิธีการขอขมาอโหสิกรรมต่อญาติๆ  และเปิดโอกาสให้สามารถเข้าไปขลิบผมนาคทุกรูปได้ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ก.ค.๖๗ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป สำหรับในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ก.ค.๖๗ จะมีการใส่บาตรทำบุญพระบวชใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.  โดยผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านแม้ไม่ใช่ญาติของผู้บวชก็ตาม สามารถที่จะเข้าร่วมอนุโมทนาในพิธีดังกล่าวได้ ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม คลิกอ่านที่นี่

บาตรพระเรียงกัน โครงการบวชสืบสานปณิธานพระป่ากรรมฐาน บวชวัดป่า
ทำบุญ บวชพระ เจ้าภาพบวชพระ

       ทาง “โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล” ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระมา ณ ที่นี้  ขอกุศลผลบุญนี้ จงได้เป็นพลวปัจจัย ให้ทุกท่านมีความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และขอจงเป็นเหตุปัจจัยนำไปสู่การพ้นทุกข์อันเร็วพลันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

โครงการบวชวัดป่าปีที่ผ่านมา

"๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน"

บวชพระหมู่ พระกรรมฐาน

พระอาจารย์โสภา สมโณ พูดถึงโครงการบวชวัดป่า ในโอกาสคณะกลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ากราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์โสภา สมโณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

Play Video

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๔

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๗๖ รูป

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๕

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๑๑๕ รูป

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนบวชพระรวม ๙๘ รูป และแม่ชี ๙๗ ท่าน