กำหนดการ

กำหนดการ
โครงการบวชวัดป่า ประจำปี ๒๕๖๖

กำหนดการบวชวัดป่า ปี 66

วันที่ ๑ มกราคม – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

   เปิดรับสมัครผู้เข้าโครงการบวชวัดป่า ท่านใดประสงค์บวชแน่นอนให้สมัครแต่เนิ่นๆไว้  จำนวนที่เปิดรับสมัครนั้นขึ้นอยู่กับทางวัดพิจารณาร่วมด้วย อาจมีการปิดรับสมัครก่อนกำหนดได้

    ( กรณีเป็นข้าราชการ อนุโลมบวชได้ตามระยะเวลาที่ลาบวชแต่ต้องบวชได้ไม่ต่ำกว่า  ๑ พรรษา
     กรณีเป็นนิสิตนักศึกษา อนุโลมบวชได้ตามที่มหาวิทยาลัยปิดเทอม โดยมีกำหนดการของทางโครงการวางไว้ดังต่อไปนี้ เข้านาค ๓ มิ.ย.๖๖/บวชพระ ๑๐ มิ.ย.๖๖/ลาสิกขา ๙ มิถุนายน ๖๖
     กรณีท่านใดที่ประสงค์บวชนอกเหนือจากระยะเวลาโครงการ ระยะบวชต้องไม่ต่ำกว่า ๓ เดือนหรือไม่มีกำหนดระยะเวลาลาสิกขา  ท่านสามารถประสานงาน
ติดต่อสอบถามทางโครงการเพิ่มเติมทางไลน์ @buat )

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

   ผู้สมัครบวชทุกท่านเดินทางเข้าวัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่ออยู่เป็นผ้าขาว ๑๕ วันก่อนวันบวชพระ ทำการศึกษาพระวินัย ข้อวัตรปฏิบัติของทางวัด หัดท่องคำขานนาคให้ได้ก่อนวันบรรพชาอุปสมบทหมู่
   โครงการมีรถตู้พาไปวัด ขึ้นรถที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ (อยู่ติดสถานี BTS อารีย์) รถออกเดินทาง ๐๗.๐๐ น. หรือถ้าท่านใดสะดวกไปวัดด้วยตนเองให้ไปถึงที่วัดก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. 

วันเสาร์ที่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
     พิธีขอขมา ขลิปผมนาค ปลงผมนาค พิธีบรรพชาหมู่ สถานที่ ณ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (Location : Google map กดที่นี้ 

    เวลา ๑๓.๐๐ น.  พิธีขอขมาพ่อแม่ญาติพี่น้องก่อนบวช  เปิดโอกาสให้นาคและญาติๆ ได้ร่วมขอขมาอโหสิกรรมต่อกัน (ผู้สมัครบวชที่ไม่มีญาติเดินทางมาร่วมพิธีในวันงาน  จะมีญาติธรรมภายในพิธีเป็นตัวแทนให้) 

    เวลา ๑๔.๐๐ น.  ขลิปผมนาค เปิดโอกาสให้พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน ตลอดถึงญาติธรรมที่มาร่วมพิธีภายในงานได้ขลิปผม  หลังจากขลิปผมเสร็จเรียบร้อย พระภายในวัดจะปลงผม (โกนผม) ให้นาคทุกคน

    เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีบรรพชาหมู่ ณ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

    เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีอุปสมบทหมู่  ณ วิสุงคามสีมาศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว พิธีบวชจะเข้าบวชรอบละ  ๓ รูป เรียงตามอาวุโสอายุมากไปหาอายุน้อยตามลำดับ  บวชพระจนครบทุกรูปในโครงการ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระอาจารย์ พร้อมหมู่สงฆ์บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล 

   เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารแก่หมู่สงฆ์ ณ ศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว และรับประทานอาหารเช้า

   เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ณ วิสุงคามสีมาศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว พิธีบวชจะเข้าบวชรอบละ  ๓ รูป เรียงตามอาวุโสอายุมากไปหาอายุน้อยตามลำดับจนบวชพระเสร็จทุกรูป

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

   พระภิกษุผู้บวชในโครงการอยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตลอดระยะเวลารวม ๑ พรรษา กับ ๑ จีวรกาลเต็ม (ผู้ที่เป็นข้าราชการอนุโลมตามเวลาการลาบวชได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑ พรรษา)

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

   หลังฉันจังหันเช้าเสร็จ ลาสิกขา ทำความสะอาดเสนาสนะและอัฐบริขารให้เรียบร้อย สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ เดินทางกลับภูมิลำเนา สำหรับผู้ประสงค์บวชต่อทางโครงการไม่บังคับลาสิกขา
   โครงการมีรถตู้ไปรับทิดหลังลาสิกขากลับเข้ากรุงเทพฯ ปลายทางจอดส่งที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ (อยู่ติดสถานี BTS อารีย์) สถานที่เดียวกับวันเดินทางเข้าวัด 

บวชพระ ฟรี ปี 66 วัดป่า

แผนที่ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา