กำหนดการ

กำหนดการ
โครงการบวชวัดป่า ประจำปี ๒๕๖๖

กำหนดการบวชวัดป่า ปี 66

วันที่ ๑ มกราคม – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

   เปิดรับสมัครผู้เข้าโครงการบวชวัดป่า ท่านใดประสงค์บวชแน่นอนให้สมัครแต่เนิ่นๆไว้  จำนวนที่เปิดรับสมัครนั้นขึ้นอยู่กับทางวัดพิจารณาร่วมด้วย อาจมีการปิดรับสมัครก่อนกำหนดได้

    ( กรณีเป็นข้าราชการ อนุโลมบวชได้ตามระยะเวลาที่ลาบวชแต่ต้องบวชได้ไม่ต่ำกว่า  ๑ พรรษา
     กรณีเป็นนิสิตนักศึกษา อนุโลมบวชได้ตามที่มหาวิทยาลัยปิดเทอม โดยมีกำหนดการของทางโครงการวางไว้ดังต่อไปนี้ เข้านาค ๓ มิ.ย.๖๖/บวชพระ ๑๐ มิ.ย.๖๖/ลาสิกขา ๙ มิถุนายน ๖๖
     กรณีท่านใดที่ประสงค์บวชนอกเหนือจากระยะเวลาโครงการ ระยะบวชต้องไม่ต่ำกว่า ๓ เดือนหรือไม่มีกำหนดระยะเวลาลาสิกขา  ท่านสามารถประสานงาน
ติดต่อสอบถามทางโครงการเพิ่มเติมทางไลน์ @buat )

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

   ผู้สมัครบวชทุกท่านเดินทางเข้าวัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่ออยู่เป็นผ้าขาว ๑๕ วันก่อนวันบวชพระ ทำการศึกษาพระวินัย ข้อวัตรปฏิบัติของทางวัด หัดท่องคำขานนาคให้ได้ก่อนวันบรรพชาอุปสมบทหมู่
   โครงการมีรถตู้พาไปวัด ขึ้นรถที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ (อยู่ติดสถานี BTS อารีย์) รถออกเดินทาง ๐๗.๐๐ น. หรือถ้าท่านใดสะดวกไปวัดด้วยตนเองให้ไปถึงที่วัดก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. 

วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

    เวลา ๑๓.๐๐ น.  พิธีขอขมาพ่อแม่ญาติพี่น้องก่อนบวช  เปิดโอกาสให้นาคและญาติๆ ได้ร่วมขอขมาอโหสิกรรมต่อกัน (ผู้สมัครบวชที่ไม่มีญาติเดินทางมาร่วมพิธีในวันงาน  จะมีญาติธรรมภายในพิธีเป็นตัวแทนให้) 

    เวลา ๑๔.๐๐ น.  ขลิปผมนาค เปิดโอกาสให้พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน ตลอดถึงญาติธรรมที่มาร่วมพิธีภายในงานได้ขลิปผม  หลังจากขลิปผมเสร็จเรียบร้อย พระภายในวัดจะปลงผม (โกนผม) ให้นาคทุกคน

    เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีบรรพชาหมู่ ณ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

    เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีอุปสมบทหมู่  ณ วิสุงคามสีมาศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว พิธีบวชจะเข้าบวชรอบละ  ๓ รูป เรียงตามอาวุโสอายุมากไปหาอายุน้อยตามลำดับ  บวชพระจนครบทุกรูปในโครงการ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระอาจารย์ พร้อมหมู่สงฆ์บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล 

   เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารแก่หมู่สงฆ์ ณ ศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว และรับประทานอาหารเช้า

   เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ณ วิสุงคามสีมาศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว พิธีบวชจะเข้าบวชรอบละ  ๓ รูป เรียงตามอาวุโสอายุมากไปหาอายุน้อยตามลำดับจนบวชพระเสร็จทุกรูป

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

   พระภิกษุผู้บวชในโครงการอยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตลอดระยะเวลารวม ๑ พรรษา กับ ๑ จีวรกาลเต็ม (ผู้ที่เป็นข้าราชการอนุโลมตามเวลาการลาบวชได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑ พรรษา)

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

   หลังฉันจังหันเช้าเสร็จ ลาสิกขา ทำความสะอาดเสนาสนะและอัฐบริขารให้เรียบร้อย สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ เดินทางกลับภูมิลำเนา สำหรับผู้ประสงค์บวชต่อทางโครงการไม่บังคับลาสิกขา
   โครงการมีรถตู้ไปรับทิดหลังลาสิกขากลับเข้ากรุงเทพฯ ปลายทางจอดส่งที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ (อยู่ติดสถานี BTS อารีย์) สถานที่เดียวกับวันเดินทางเข้าวัด 

บวชพระ ฟรี ปี 66 วัดป่า

แผนที่ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา