กำหนดการ

กำหนดการ
โครงการบวชวัดป่า ประจำปี ๒๕๖๗

กำหนดการบวชวัดป่า ปี 67

วันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

   เปิดรับสมัครผู้เข้าโครงการบวชวัดป่า ท่านใดประสงค์บวชแน่นอนให้สมัครแต่เนิ่นๆไว้  จำนวนที่เปิดรับสมัครนั้นขึ้นอยู่กับทางวัดพิจารณาร่วมด้วย อาจมีการปิดรับสมัครก่อนกำหนดได้
     • กรณีเป็นข้าราชการ อนุโลมบวชได้ตามระยะเวลาที่ลาบวชแต่ต้องบวชได้ไม่ต่ำกว่า  ๑ พรรษา
     • กรณีเป็นนิสิตนักศึกษา อนุโลมบวชได้ตามที่มหาวิทยาลัยปิดเทอม โดยมีกำหนดการของทางโครงการวางไว้ดังต่อไปนี้ เข้านาค ๒๕ พ.ค.๖๗/บวชพระ ๑ มิ.ย.๖๗/ลาสิกขา ๓๐ มิถุนายน ๖๗ (หากวันปิดเทอมไม่ตรงกับกำหนดการ ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางโครงการ 
@buat)

     • กรณีท่านใดที่ประสงค์บวชนอกเหนือจากระยะเวลาโครงการ ระยะบวชต้องไม่ต่ำกว่า ๓ เดือนหรือไม่มีกำหนดระยะเวลาลาสิกขา  ท่านสามารถประสานงานติดต่อสอบถามทางโครงการเพิ่มเติมทางไลน์ @buat)

วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

   ผู้สมัครบวชทุกท่านเดินทางเข้าวัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่ออยู่เป็นผ้าขาว ๑๕ วันก่อนวันบวชพระ ทำการศึกษาพระวินัย ข้อวัตรปฏิบัติของทางวัด หัดท่องคำขานนาคให้ได้ก่อนวันบรรพชาอุปสมบทหมู่
   โครงการมีรถตู้พาไปวัด ขึ้นรถที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ (อยู่ติดสถานี BTS อารีย์) รถออกเดินทาง ๐๗.๐๐ น. หรือถ้าท่านใดสะดวกไปวัดด้วยตนเองให้ไปถึงที่วัดก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. 

วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
     พิธีขอขมา ขลิปผมนาค ปลงผมนาค พิธีบรรพชาหมู่ สถานที่ ณ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ( Google map 

    เวลา ๑๓.๐๐ น.  พิธีขอขมาพ่อแม่ญาติพี่น้องก่อนบวช  เปิดโอกาสให้นาคและญาติๆ ได้ร่วมขอขมาอโหสิกรรมต่อกัน (ผู้สมัครบวชที่ไม่มีญาติเดินทางมาร่วมพิธีในวันงาน  จะมีญาติธรรมภายในพิธีเป็นตัวแทนให้) 

    เวลา ๑๔.๐๐ น.  ขลิปผมนาค เปิดโอกาสให้พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน ตลอดถึงญาติธรรมที่มาร่วมพิธีภายในงานได้ขลิบผม  หลังจากขลิบผมเสร็จเรียบร้อย พระภายในวัดจะปลงผม (โกนผม) ให้นาคทุกคน

    เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีบรรพชาหมู่ ณ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

    เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีอุปสมบทหมู่  ณ วิสุงคามสีมาศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว พิธีบวชจะเข้าบวชรอบละ  ๓ รูป เรียงตามอาวุโสอายุมากไปหาอายุน้อยตามลำดับ  บวชพระจนครบทุกรูปในโครงการ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

   เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมตักบาตรพระอาจารย์ พร้อมหมู่สงฆ์พระบวชใหม่ในโครงการ 

   เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารแก่หมู่สงฆ์ในวัด

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

   พระภิกษุผู้บวชในโครงการอยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตลอดระยะเวลารวม ๑ พรรษา กับ ๑ จีวรกาลเต็ม (ผู้ที่เป็นข้าราชการอนุโลมตามเวลาการลาบวชได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑ พรรษา)

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

   หลังฉันจังหันเช้าเสร็จ ลาสิกขา ทำความสะอาดเสนาสนะและอัฐบริขารให้เรียบร้อย สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ เดินทางกลับภูมิลำเนา สำหรับผู้ประสงค์บวชต่อทางโครงการไม่บังคับลาสิกขา
   โครงการมีรถตู้ไปรับทิดหลังลาสิกขากลับเข้ากรุงเทพฯ ปลายทางจอดส่งที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ (อยู่ติดสถานี BTS อารีย์) สถานที่เดียวกับวันเดินทางเข้าวัด 

บวชวัดป่า ปี 67

แผนที่ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา