กำหนดการ

กำหนดการ
โครงการบวชวัดป่า ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑ มีนาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

   เปิดรับสมัครผู้เข้าโครงการบวชวัดป่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๖๕ เป็นต้นไป ท่านใดประสงค์บวชแน่นอนให้สมัครแต่เนิ่นๆไว้  จำนวนที่เปิดรับสมัครนั้นขึ้นอยู่กับทางวัดพิจารณาร่วมด้วย อาจมีการปิดรับสมัครก่อนกำหนดได้

วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

   ผู้สมัครบวชทุกท่านเดินทางเข้าวัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่ออยู่เป็นผ้าขาว ๑๕ วันก่อนวันบวชพระ ทำการศึกษาพระวินัย ข้อวัตรปฏิบัติของทางวัด หัดท่องคำขานนาคให้ได้ก่อนวันบรรพชาอุปสมบทหมู่
   โครงการมีรถตู้พาไปวัด ขึ้นรถที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ (อยู่ติดสถานี BTS อารีย์) รถออกเดินทาง ๐๗.๐๐ น. หรือถ้าท่านใดสะดวกไปวัดด้วยตนเองให้ไปถึงที่วัดก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. 

วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

   ผู้สมัครบวชทุกท่านเดินทางเข้าวัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่ออยู่เป็นผ้าขาว ๑๕ วันก่อนวันบวชพระ ทำการศึกษาพระวินัย ข้อวัตรปฏิบัติของทางวัด หัดท่องคำขานนาคให้ได้ก่อนวันบรรพชาอุปสมบทหมู่
   โครงการมีรถตู้พาไปวัด ขึ้นรถที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ (อยู่ติดสถานี BTS อารีย์) รถออกเดินทาง ๐๗.๐๐ น. หรือถ้าท่านใดสะดวกไปวัดด้วยตนเองให้ไปถึงที่วัดก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 ***อัปเดตกำหนดการเวลาบวชใหม่ เนื่องจากมีผู้สมัครบวชหลายท่าน การบวชจึงใช้เวลานาน ทางโครงการจึงขอเลื่อนพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ให้เร็วขึ้น (จากเดิมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ จะเริ่มวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.) จึงเลื่อนพิธีบวชมาอยู่ในวันเดียวกันหลังปลงผมเสร็จทันที ตามเวลาต่อไปนี้***

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

    เวลา ๑๓.๐๐ น.  พิธีขอขมาพ่อแม่ญาติพี่น้องก่อนบวช  เปิดโอกาสให้นาคและญาติๆ ได้ร่วมขอขมาอโหสิกรรมต่อกัน (ผู้สมัครบวชที่ไม่มีญาติเดินทางมาร่วมพิธีในวันงาน  จะมีญาติธรรมภายในพิธีเป็นตัวแทนให้) 

    เวลา ๑๔.๐๐ น.  ขลิปผมนาค เปิดโอกาสให้พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน ตลอดถึงญาติธรรมที่มาร่วมพิธีภายในงานได้ขลิปผม  หลังจากขลิปผมเสร็จเรียบร้อย พระภายในวัดจะปลงผม (โกนผม) ให้นาคทุกคน

    เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีบรรพชาหมู่ ณ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

    เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีอุปสมบทหมู่  ณ วิสุงคามสีมาศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว พิธีบวชจะเข้าบวชรอบละ  ๓ รูป เรียงตามอาวุโสอายุมากไปหาอายุน้อยตามลำดับ  บวชข้ามคืนจนถึงเวลาบิณฑบาตของเช้าวันใหม่(วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕)  หากบวชยังไม่ครบทุกรูปจะทำการบวชต่อหลังพระฉันเช้า จนกระทั่งบวชพระจนครบทุกรูปในโครงการ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระอาจารย์ พร้อมหมู่สงฆ์บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล 

   เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารแก่หมู่สงฆ์ ณ ศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว และรับประทานอาหารเช้า

   เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ณ วิสุงคามสีมาศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว พิธีบวชจะเข้าบวชรอบละ  ๓ รูป เรียงตามอาวุโสอายุมากไปหาอายุน้อยตามลำดับจนบวชพระเสร็จทุกรูป

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

   พระภิกษุผู้บวชในโครงการอยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตลอดระยะเวลารวม ๑ พรรษา กับ ๑ จีวรกาลเต็ม (ผู้ที่เป็นข้าราชการอนุโลมตามเวลาการลาบวชได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑ พรรษา)

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

   หลังฉันจังหันเช้าเสร็จ ลาสิกขา ทำความสะอาดเสนาสนะและอัฐบริขารให้เรียบร้อย สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ เดินทางกลับภูมิลำเนา สำหรับผู้ประสงค์บวชต่อ ทางโครงการไม่บังคับลาสิกขา
   โครงการมีรถตู้ไปรับทิดหลังลาสิกขากลับเข้ากรุงเทพฯ ปลายทางจอดส่งที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ (อยู่ติดสถานี BTS อารีย์) สถานที่เดียวกับวันเดินทางเข้าวัด 

บวชฟรี ปี 65 กำหนดการ

แผนที่ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา