หลักการและเหตุผล

โครงการบวชวัดป่า
สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน
๑ พรรษา ๑ จีวรกาล

หลักการและเหตุผล

      การบรรพชาอุปสมบท ถือเป็นธรรมเนียมประเพณีหนึ่งของคนไทยแต่ช้านาน ที่บิดามารดาเมื่อมีบุตรชายอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป จะมีความหวังตั้งใจต้องการให้บุตรได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ศึกษาปฏิบัติธรรม ตามรอยพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่ง เพื่อหวังผลบุญอันล้ำค่า อันเกิดจากบุตรของตนได้เข้าไปอยู่ในเพศสมณะ ถือศีลประพฤติปฏิบัติธรรมตามทางพระศาสดาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่สำหรับบุคคลผู้มีความฝักใฝ่ และตระหนักถึงภัยของวัฏสงสาร วงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้น อันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งปวง การบรรพชาอุปสมบทนั้นจึงไม่ใช่เป็นแต่เพียงธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมา แต่การบรรพชาอุปสมบทยังเป็นหนทางที่ดีที่สุดของการแสวงหาโมกขธรรม เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง อันเป็นเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา ดังนั้นการบรรพชาอุปสมบทจึงถือได้ว่า เป็นการเข้ามาเรียนรู้ หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและนำมาประพฤติปฏิบัติ ฝึกฝนขัดเกลา กาย วาจา ใจ โดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้บวชเองในทุก ๆ ด้าน และเมื่อหลังลาสิกขาไปก็ยังสามารถนำหลักธรรม การประพฤติปฏิบัติที่ได้รับการอบรมสั่งสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อตนเอง ส่วนรวม ตลอดถึงสังคมและประเทศชาติต่อไปได้ ทั้งเป็นการมุ่งหวังผลบุญอันมากมายที่เกิดขึ้นให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายอีกด้วย

     พระป่ากรรมฐาน เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ถือพระวินัย ๒๒๗ ข้ออย่างเคร่งครัด มีข้อวัตรปฏิบัติ จริยาวัตรอันงดงาม ถือการประพฤติปฏิบัติเน้นการภาวนา เดินจงกรม นั่งสมาธิเป็นหลักใหญ่ นับเป็นประโยชน์และบุญกุศลมากมาย กับผู้ที่เข้ามาบรรพชาอุปสมบท เดินตามรอยปฏิปทาของพระพุทธองค์ มีพ่อแม่ครูอาจารย์พระอริยสงฆ์สายวัดป่ากรรมฐานคอยกำกับชี้แนวทาง เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมและเรียนรู้พระธรรมวินัยอย่างถูกต้อง ปลูกรากแห่งสัมมาทิฏฐิ จรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

     ๑. เพื่อส่งเสริมเปิดโอกาส ให้บุคคลทั่วไปในสังคม ได้บรรพชาอุปสมบท ตามแนวทางสายพระป่ากรรมฐาน

     ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และน้อมนำหลักธรรมมาใช้ให้เกิดผลจริงเพื่อความสุขสงบของตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรอบ

     ๓. เพื่อเปิดมุมมองทางการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นโอกาสให้ได้ฝึกฝนจิตใจให้เข็มแข็งอย่างเต็มที่

     ๔. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกันสร้างบุญกุศลเป็นเจ้าภาพร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่

     ๕. เพื่อจรรโลงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา