การสมัครบวช

บวชวัดป่า

สมัครบวชทางออนไลน์

**ผู้สมัครบวชทุกท่านต้องอ่าน ระเบียบโครงการ และยินยอมปฏิบัติตามทุกข้อก่อน**

    ก่อนเริ่มกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ ให้ผู้สมัครบวชเตรียมรูปถ่ายหลักฐานเพื่อใช้ในการสมัครออนไลน์ทั้ง ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้


๑.ใบรับรองแพทย์ ที่มีการตรวจ ๔ รายการ
   ก). ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
   ข). ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)
   ค). ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา เอชไอวี (HIV)
   ง). ผลตรวจปัสสาวะหรือผลเจาะเลือด หาสารเสพติดในร่างกาย
จำเป็นต้องตรวจให้ครบทั้ง ๔ รายการ ถ้าตรวจไม่ครบการสมัครบวชจะไม่ผ่าน สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกทั่วไป หรือแล็บตรวจเลือดแล้วนำไปให้แพทย์รับรอง

๒. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายชัดเจน ไม่เบลอ (ใช้กล้องมือถือถ่ายได้)

๓. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเฉพาะด้านหน้าบัตร สามารถอ่านข้อมูลบนบัตรได้ชัดเจน ไม่มีแสงสะท้อน

     เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายทั้ง ๓ ข้อส่งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครบวชทุกท่านติดต่อมายังโครงการฯ ผ่านทางไลน์  LINE ID : @buat หรือสามารถ คลิกได้ที่นี้ พร้อมทักแชทแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่า “เป็นผู้สมัครบวช ชื่อ……” 

      เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของข้อมูลการสมัครที่ส่งมา และจะแจ้งยืนยันความเรียบร้อยในการสมัครให้รับทราบทางไลน์ หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะดึงเข้ากลุ่มไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับแจ้งข้อมูลการเตรียมตัวไปวัดและถามตอบข้อสงสัยกับผู้สมัครบวช

     ให้ผู้สมัครบวชเก็บใบรับรองแพทย์จริงไว้ด้วย แล้วนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันแรกที่เดินทางเข้าวัด วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

     (ในกรณีผู้สมัครบวช ไม่มี Line /ไม่มีมือถือ /สมัครทางออนไลน์ไม่เป็น สามารถให้ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสมัครทางออนไลน์แทนกันได้  หรือถ้าการกรอกข้อมูลสมัครบวชออนไลน์มีปัญหาสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทางช่องทางไลน์ ไอดีไลน์ @buat) 

กรอกข้อมูลสมัครบวช

***ก่อนกรอกสมัครบวช หลักฐานการสมัครต้องครบทุกรายการแล้วเท่านั้น (รูปถ่ายใบรับรองแพทย์ต้องมีผลตรวจเอชไอวี,ไวรัสตับอักเสบบี,สารเสพติด/ รูปถ่ายบัตรประชาชน / รูปถ่ายตนเอง ใช้มือถือถ่ายได้)  หากไม่ครบ การสมัครบวชจะไม่สมบูรณ์***

ข้อมูลการสมัครบวชของท่าน
ได้ถูกส่งถึงโครงการบวชวัดป่าแล้ว

ขั้นตอนต่อไป
     ให้ผู้สมัครบวชติดต่อทางโครงการฯ ผ่านทางไลน์ แจ้งว่า “เป็นผู้สมัครบวช ชื่อ……”  เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบหลักฐานการสมัครบวช และเมื่อผลการสมัครบวชเรียบร้อยดีแล้ว ทางโครงการจะเชิญผู้สมัครบวชทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อแจ้งข้อมูลต่อไป