ข้อมูลโครงการบวชที่ผ่านมา

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๔

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๗๖ รูป

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๕

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๑๑๕ รูป

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนบวชพระรวม ๙๘ รูป และแม่ชี ๙๗ ท่าน