บวชวัดป่า

๑ พรรษา ๑ จีวรกาล

สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน

จัดโดย กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาพุทธธรรมกรรมฐาน

จัดโดย กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาพุทธธรรมกรรมฐาน

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ปี ๒๕๖๖

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมารวมระยะเวลา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล
๑๕ กรกฎาคม - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖


พระอาจารย์โสภา สมโณ
ประธานสงฆ์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนพระใหม่

รวมระยะเวลา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

พระอาจารย์โสภา สมโณ
ประธานสงฆ์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนพระในโครงการ

กำหนดการโครงการบวช

  •   ๑ กรกฎาคม ๖๔     เข้าวัดอยู่ผ้าขาว
  • ๑๗ กรกฎาคม ๖๔    พิธีขอขมาและขลิบผมนาค
  • ๑๘ กรกฎาคม ๖๔     พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
  • ๒๐ พฤศจิกายน ๖๔  วันลาสิกขา

รวมระยะเวลา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล (๑๔๒ วัน)

บวชวัดป่า พระสองรูป สะพายบาตรเตรียมเข้าหาพระอุปัชฌาย์

กำหนดการโครงการบวช

  • ๑๕ กรกฎาคม ๖๖    เข้าวัดอยู่ผ้าขาว
  • ๒๙ กรกฎาคม ๖๖    พิธีขอขมา ขลิบผมนาค
  • ๒๙ กรกฎาคม ๖๖    พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
  • ๒๘ พฤศจิกายน ๖๖   วันลาสิกขา

ระยะเวลา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล (๑๓๗ วัน)

บวชวัดป่า พระสองรูป สะพายบาตรเตรียมเข้าหาพระอุปัชฌาย์

คุณสมบัติผู้สมัครบวช

๑. มีความตั้งใจจริง อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป

๒. อยู่วัดได้ตั้งแต่ ๑๕ กรกฎาคม – ๒๘ พฤศจิกายน ๖๖

๓. ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการบวช

๔. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบโครงการทุกข้อ

พระป่ากรรมฐาน

     ปัจจุบันพระสงฆ์ในประเทศไทย หากแบ่งตามวิถีชีวิตเครื่องดำเนินในแต่ละวันแล้ว สามารถอนุมานแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ ได้แก่ พระบ้าน และ พระป่า 

     พระบ้าน จะเน้นไปทางการศึกษาทางด้านปริยัติธรรม เรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ เผยแผ่ธรรมะ เป็นกิจธุระให้กับญาติโยมที่นิมนต์ วัดบ้านจึงมักตั้งอยู่แหล่งชุมชนในตัวเมืองเป็นส่วนใหญ่ 

     พระป่า จะเน้นไปทางด้านการปฏิบัติภาวนา ทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าจึงมักตั้งอยู่ในป่าเขาหรือที่เงียบสงัดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่สงบวิเวกสัปปายะเหมาะกับการปฏิบัติภาวนาเป็นสำคัญ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์วัดป่ากรรมฐาน

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
บูรพาจารย์ใหญ่พระธุดงคกรรมฐาน

พระป่ากรรมฐาน
ที่ทราบกันดีในปัจจุบัน

     หลักใหญ่ล้วนมาจาก ท่านพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งในแวดวงพระป่าจะถือกันว่า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คือบูรพาจารย์ใหญ่ของพระป่ากรรมฐานทั่วสังฆมณฑล ท่านเป็นผู้วางรากฐานปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานเอาไว้ นำหลักพระวินัยทั้ง ๒๒๗ ข้อมาปฏิบัติได้จริงอย่างเคร่งครัด ตลอดจนธุดงควัตรและข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ อันเอื้อต่อการภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียว

ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

    พระลูกศิษย์ในท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีมากมายหลายรูป โดยแต่ละรูปได้กลายมาเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในประเทศมากมาย ด้วยความโดดเด่นในปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดในพระวินัย ตรงไปตรงมา เน้นเรียบง่าย สมถะ สันโดษ ไม่มีพิธีรีตองมากมาย เข้าถึงได้ง่าย วัดสะอาดสะอ้าน สงบวิเวก เน้นปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นหลัก เหตุนี้จึงทำให้ผู้คนมากมายที่มาพบเห็น ย่อมรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสในครูบาอาจารย์และปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระป่ากรรมฐานมาโดยตลอด หนึ่งในพระลูกศิษย์องค์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันดี คือ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พ่อแม่ครูอาจารย์พระป่ากรรมฐาน

     องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านได้อุปัฏฐากรับใช้ใกล้ชิดกับองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นระยะเวลา ๘ ปีเต็ม เหตุนี้ท่านจึงได้ซึมซับปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติและคำสั่งสอนจากองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนผลแห่งการปฏิบัติภาวนาที่ได้หลวงปู่มั่นคอยแก้ไขชี้แนะให้ ทำให้หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นครูบาอาจารย์ที่มากด้วยความสามารถเก่งทั้งภายนอกและภายใน ท่านจึงสามารถรักษาข้อวัตรปฏิปทาพระป่ากรรมฐานที่หลวงปู่มั่นได้วางรากฐานไว้ได้อย่างแม่นยำและเข้มงวดเป็นอย่างมาก และเป็นที่ทราบกันดีในสังคมพระกรรมฐานด้วยกันเองว่า ท่านได้จบกิจภายในแล้ว ชาตินี้คือชาติสุดท้ายของท่าน หากในความเข้าใจของคนทั่วไปก็เรียกว่า พระอรหันต์ นั่นเอง

หลวงตามหาบัว ผ้าป่าช่วยชาติ บริจาคทองคำเข้าคลังหลวง

      ชื่อเสียงขององค์หลวงตาพระมหาบัว ไม่เพียงทางด้านความดุและความเข้มงวดกวดขันกับพระเณรเท่านั้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ชื่อเสียงของท่านก็เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศในฐานะ ผู้นำโครงการผ้าป่าช่วยชาติกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง ผลจากโครงการครั้งนั้น ได้ทองคำทั้งหมด ๑๓ ตันและเงิน ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่คลังหลวง เป็นกองทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและรองรับความเสี่ยงจากภาคต่างประเทศได้อย่างไม่มีใครคาดคิด

หลวงตามหาบัว ผ้าป่าช่วยชาติ บริจาคทองคำเข้าคลังหลวง

      ชื่อเสียงขององค์หลวงตามหาบัว ไม่เพียงทางด้านความดุและความเข้มงวดกวดขันกับพระเณรเท่านั้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ชื่อเสียงของท่านก็เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศในฐานะ ผู้นำโครงการผ้าป่าช่วยชาติกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง ผลจากโครงการครั้งนั้น ได้ทองคำทั้งหมด ๑๓ ตันและเงิน ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่คลังหลวง เป็นกองทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและรองรับความเสี่ยงจากภาคต่างประเทศได้อย่างไม่มีใครคาดคิด

      นับได้ว่าในแวดวงสายพระป่ากรรมฐาน ไม่มีใครที่ไม่รู้จักองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพราะองค์ท่านเป็นลูกศิษย์รูปสำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่สร้างประโยชน์มากมายต่อพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนเป็นพระอริยสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างหาผู้เสมอเหมือนได้ยากในยุคปัจจุบัน

ประวัติองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว พ่อแม่ครูอาจารย์อบรมสั่งสอน พระ บวชวัดป่า

พระอาจารย์โสภา สมโณ

     พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียว พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนพระบวชใหม่ในโครงการ ท่านเป็นลูกศิษย์ในองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เคยอยู่จำพรรษากับองค์หลวงตา ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี รวมระยะเวลา ๑๐ ปีเต็ม พระอาจารย์โสภา ท่านรักษาไว้ซึ่งข้อวัตรปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิปทาพระกรรมฐานที่ท่านได้รับการอบรมสั่งสอนจากองค์หลวงตาได้อย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมา

Play Video about พระอาจารย์โสภา ประวัติ
พระอาจารย์โสภา สมโณ ถ่ายเมื่อโครงการบวชวัดป่า ด้านหน้าพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

     นอกจากนี้พระอาจารย์โสภา ท่านคือผู้นำในการสร้าง “พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล” เพื่อเทิดทูนบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กลายมาเป็นพระมหาเจดีย์ที่สวยงามตั้งตระหง่านคู่พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนจำนวนมากให้ได้เข้ามากราบไหว้และปฏิบัติธรรม

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว นครราชสีมา
ด้านในพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล เป็นเจดีย์สวยงามใน วัดป่ากรรมฐาน สายหลวงตามหาบัว

      กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นการสร้างประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จึงได้ขอโอกาสพระอาจารย์โสภา สมโณ เมตตารับอนุเคราะห์พระบวชใหม่ในโครงการ ไว้ในการอบรมสั่งสอนธรรมะ พระวินัย ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทาทางดำเนินของพระป่ากรรมฐาน รวมไปถึงการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาของพระบวชใหม่ เพื่อยังประโยชน์ต่อบุคคลในสังคมที่ต้องการเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระป่ากรรมฐาน ให้มีนิสัยในทางธรรมที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ สร้างประโยชน์สุขต่อตนเองและสังคมต่อไป

 

ประวัติพระอาจารย์โสภา สมโณ และวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

ประวัติพระอาจารย์โสภา สมโณ

และวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

บวชวัดป่า
ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ
เป็นเจ้าภาพบวชพระหมู่ในโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี  091-8-70403-5

ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

**เงินที่เข้าบัญชีทุกบาททุกสตางค์จะเป็นเงินทำบุญในโครงการบวชทั้งหมด**

สมัครบวช บวชพระ วัดป่า ปี 66
บวชพระ ฟรี ปี 66 วัดป่า

ข้อมูลโครงการบวชวัดป่าปีที่ผ่านมา

บวชพระหมู่ พระกรรมฐาน

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๔

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๗๖ รูป

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๕

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๑๑๕ รูป

Play Video