บวชวัดป่า

๑ พรรษา ๑ จีวรกาล

สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน

จัดโดย กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาพุทธธรรมกรรมฐาน

จัดโดย กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ปี ๒๕๖๗

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมารวมระยะเวลา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล
๒๙ มิถุนายน - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


พระอาจารย์โสภา สมโณ
ประธานสงฆ์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนพระใหม่

รวมระยะเวลา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล
ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

พระอาจารย์โสภา สมโณ
ประธานสงฆ์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนพระในโครงการ

กำหนดการโครงการบวช

  •  ๒๙ มิถุนายน ๖๗     เข้าวัดอยู่ผ้าขาว
  • ๑๓ กรกฎาคม ๖๗    พิธีขอขมาและขลิบผมนาค
  • ๑๓ กรกฎาคม ๖๗     พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
  • ๑๖ พฤศจิกายน ๖๗  วันลาสิกขา

รวมระยะเวลา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล (๑๔๐ วัน)

บวชวัดป่า พระสองรูป สะพายบาตรเตรียมเข้าหาพระอุปัชฌาย์

กำหนดการโครงการบวช

  • ๒๙ มิถุนายน ๖๗    เข้าวัดอยู่ผ้าขาว
  • ๑๓ กรกฎาคม ๖๗    พิธีขอขมา ขลิบผมนาค
  • ๑๓ กรกฎาคม ๖๗    พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
  • ๑๖ พฤศจิกายน ๖๗   วันลาสิกขา

ระยะเวลา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล (๑๔๐ วัน)

บวชวัดป่า พระสองรูป สะพายบาตรเตรียมเข้าหาพระอุปัชฌาย์

คุณสมบัติผู้สมัครบวช

๑. มีความตั้งใจจริง อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป

๒. อยู่วัดได้ตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน – ๑๖ พฤศจิกายน ๖๗

๓. ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการบวช

๔. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบโครงการทุกข้อ

พระป่ากรรมฐาน

     ปัจจุบันพระสงฆ์ในประเทศไทย หากแบ่งตามวิถีชีวิตเครื่องดำเนินในแต่ละวันแล้ว สามารถอนุมานแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ ได้แก่ พระบ้าน และ พระป่า 

     พระบ้าน จะเน้นไปทางการศึกษาทางด้านปริยัติธรรม เรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ เผยแผ่ธรรมะ เป็นกิจธุระให้กับญาติโยมที่นิมนต์ วัดบ้านจึงมักตั้งอยู่แหล่งชุมชนในตัวเมืองเป็นส่วนใหญ่ 

     พระป่า จะเน้นไปทางด้านการปฏิบัติภาวนา ทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าจึงมักตั้งอยู่ในป่าเขาหรือที่เงียบสงัดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่สงบวิเวกสัปปายะเหมาะกับการปฏิบัติภาวนาเป็นสำคัญ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์วัดป่ากรรมฐาน

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
บูรพาจารย์ใหญ่พระธุดงคกรรมฐาน

พระป่ากรรมฐาน
ที่ทราบกันดีในปัจจุบัน

     หลักใหญ่ล้วนมาจาก ท่านพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งในแวดวงพระป่าจะถือกันว่า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คือบูรพาจารย์ใหญ่ของพระป่ากรรมฐานทั่วสังฆมณฑล ท่านเป็นผู้วางรากฐานปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานเอาไว้ นำหลักพระวินัยทั้ง ๒๒๗ ข้อมาปฏิบัติได้จริงอย่างเคร่งครัด ตลอดจนธุดงควัตรและข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ อันเอื้อต่อการภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียว

ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

    พระลูกศิษย์ในท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีมากมายหลายรูป โดยแต่ละรูปได้กลายมาเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในประเทศมากมาย ด้วยความโดดเด่นในปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดในพระวินัย ตรงไปตรงมา เน้นเรียบง่าย สมถะ สันโดษ ไม่มีพิธีรีตองมากมาย เข้าถึงได้ง่าย วัดสะอาดสะอ้าน สงบวิเวก เน้นปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นหลัก เหตุนี้จึงทำให้ผู้คนมากมายที่มาพบเห็น ย่อมรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสในครูบาอาจารย์และปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระป่ากรรมฐานมาโดยตลอด หนึ่งในพระลูกศิษย์องค์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันดี คือ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พ่อแม่ครูอาจารย์พระป่ากรรมฐาน

     องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านได้อุปัฏฐากรับใช้ใกล้ชิดกับองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นระยะเวลา ๘ ปีเต็ม เหตุนี้ท่านจึงได้ซึมซับปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติและคำสั่งสอนจากองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนผลแห่งการปฏิบัติภาวนาที่ได้หลวงปู่มั่นคอยแก้ไขชี้แนะให้ ทำให้หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นครูบาอาจารย์ที่มากด้วยความสามารถเก่งทั้งภายนอกและภายใน ท่านจึงสามารถรักษาข้อวัตรปฏิปทาพระป่ากรรมฐานที่หลวงปู่มั่นได้วางรากฐานไว้ได้อย่างแม่นยำและเข้มงวดเป็นอย่างมาก และเป็นที่ทราบกันดีในสังคมพระกรรมฐานด้วยกันเองว่า ท่านได้จบกิจภายในแล้ว ชาตินี้คือชาติสุดท้ายของท่าน หากในความเข้าใจของคนทั่วไปก็เรียกว่า พระอรหันต์ นั่นเอง

หลวงตามหาบัว ผ้าป่าช่วยชาติ บริจาคทองคำเข้าคลังหลวง

      ชื่อเสียงขององค์หลวงตาพระมหาบัว ไม่เพียงทางด้านความดุและความเข้มงวดกวดขันกับพระเณรเท่านั้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ชื่อเสียงของท่านก็เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศในฐานะ ผู้นำโครงการผ้าป่าช่วยชาติกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง ผลจากโครงการครั้งนั้น ได้ทองคำทั้งหมด ๑๓ ตันและเงิน ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่คลังหลวง เป็นกองทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและรองรับความเสี่ยงจากภาคต่างประเทศได้อย่างไม่มีใครคาดคิด

หลวงตามหาบัว ผ้าป่าช่วยชาติ บริจาคทองคำเข้าคลังหลวง

      ชื่อเสียงขององค์หลวงตามหาบัว ไม่เพียงทางด้านความดุและความเข้มงวดกวดขันกับพระเณรเท่านั้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ชื่อเสียงของท่านก็เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศในฐานะ ผู้นำโครงการผ้าป่าช่วยชาติกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง ผลจากโครงการครั้งนั้น ได้ทองคำทั้งหมด ๑๓ ตันและเงิน ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่คลังหลวง เป็นกองทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและรองรับความเสี่ยงจากภาคต่างประเทศได้อย่างไม่มีใครคาดคิด

      นับได้ว่าในแวดวงสายพระป่ากรรมฐาน ไม่มีใครที่ไม่รู้จักองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพราะองค์ท่านเป็นลูกศิษย์รูปสำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่สร้างประโยชน์มากมายต่อพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนเป็นพระอริยสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างหาผู้เสมอเหมือนได้ยากในยุคปัจจุบัน

ประวัติองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว พ่อแม่ครูอาจารย์อบรมสั่งสอน พระ บวชวัดป่า

พระอาจารย์โสภา สมโณ

     พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียว พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนพระบวชใหม่ในโครงการ ท่านเป็นลูกศิษย์ในองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เคยอยู่จำพรรษากับองค์หลวงตา ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี รวมระยะเวลา ๑๐ ปีเต็ม พระอาจารย์โสภา ท่านรักษาไว้ซึ่งข้อวัตรปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิปทาพระกรรมฐานที่ท่านได้รับการอบรมสั่งสอนจากองค์หลวงตาได้อย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมา

Play Video about พระอาจารย์โสภา ประวัติ
พระอาจารย์โสภา สมโณ ถ่ายเมื่อโครงการบวชวัดป่า ด้านหน้าพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

     นอกจากนี้พระอาจารย์โสภา ท่านคือผู้นำในการสร้าง “พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล” เพื่อเทิดทูนบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กลายมาเป็นพระมหาเจดีย์ที่สวยงามตั้งตระหง่านคู่พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนจำนวนมากให้ได้เข้ามากราบไหว้และปฏิบัติธรรม

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว นครราชสีมา
ด้านในพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล เป็นเจดีย์สวยงามใน วัดป่ากรรมฐาน สายหลวงตามหาบัว

      กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นการสร้างประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จึงได้ขอโอกาสพระอาจารย์โสภา สมโณ เมตตารับอนุเคราะห์พระบวชใหม่ในโครงการ ไว้ในการอบรมสั่งสอนธรรมะ พระวินัย ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทาทางดำเนินของพระป่ากรรมฐาน รวมไปถึงการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาของพระบวชใหม่ เพื่อยังประโยชน์ต่อบุคคลในสังคมที่ต้องการเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระป่ากรรมฐาน ให้มีนิสัยในทางธรรมที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ สร้างประโยชน์สุขต่อตนเองและสังคมต่อไป

 

ประวัติพระอาจารย์โสภา สมโณ และวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

ประวัติพระอาจารย์โสภา สมโณ

และวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ พูดถึงโครงการบวชวัดป่า ในโอกาสคณะกลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ากราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์โสภา สมโณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

Play Video

บวชวัดป่า
ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ
เป็นเจ้าภาพบวชพระหมู่ในโครงการ ประจำปี ๒๕๖๗

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี  091-8-70403-5

ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

**เงินที่เข้าบัญชีทุกบาททุกสตางค์จะเป็นเงินทำบุญในโครงการบวชทั้งหมด**

ข้อมูลโครงการบวชวัดป่าปีที่ผ่านมา

บวชพระหมู่ พระกรรมฐาน

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๔

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๗๖ รูป

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๕

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๑๑๕ รูป

Play Video

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนบวชพระรวม ๙๘ รูป และแม่ชี ๙๗ ท่าน