โครงการบวชวัดป่าปี ๖๔

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๔

"๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน"

บวชพระหมู่ พระกรรมฐาน
บวชพระป่า
บวชพระฟรี

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๗๖ รูป
บรรพชาอุปสมบทหมู่เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ วิสุงคามสีมา ศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว 
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิดของ ศบค.

คำหน้าชื่อนามสกุลชื่อเล่นฉายาแปลว่า
นายคชพลคุมพ์ประพันธ์แต้มคุณพโลผู้มีความดีเป็นกำลัง
นายเจนต์เลี่ยมมินฟุลแมวเขมจิตฺโตผู้มีจิตอันเกษม
นายสรพงษ์แซ่ฉั่วฮุยปภสฺสโรผู้มีรัศมีรุ่งเรือง
นายบัญญัติปิ่นสันเทียะญัติปญฺญวนฺโตผู้มีปัญญา
นายวิทูรชินอ่อนอ๊อดวิทุโรผู้มีปัญญา
นายกำธรหมอนพังเทียมนายยโสธโรผู้ทรงไว้ซึ่งยศ
นายวิรัชบุญรักษาเล็กสุวีโรผู้กล้าหาญ
นายนปติสิริยะบุญนภานะสิริปุญฺโญผู้มีบุญเป็นศิริ
นายวรกิจแก้วประจบเก๋ปวรธมฺโมผู้มีธรรมอันประเสริฐ
นายไพศาลมาละสุทธิ์แขกวิสารโทผู้แก้วกล้า
นายเถลิงกิจสุตสุนทรใหม่เมตฺตจิตฺโตผู้มีจิตเมตตา
นายเจริญจุระกนิสก์เริญจิรวฑฺฒโนผู้เจริญยั่งยืน
นายธนพลเตโชวสุธาพลเขมพโลผู้มีความเกษมเป็นกำลัง
นายหัตถ์ธนชัยเจริญธนเชษฐ์ชัยกิตฺติชโยผู้มีชัยชนะมีเกียรติ
นายวิศิษฎ์วรพนิตโหน่งภูริวิชฺโชผู้มีความรู้ดุจแผ่นดิน
นายมงคลจันทวโรเฒ่าอภิมงฺคโลผู้มีมงคลยิ่ง
นายนวรัตน์ด้วงสโมสรไก่กนฺตรตโนผู้มีรัตนะเป็นที่ยินดี
นายสุรพัฒน์อัครธนวัฒน์พัฒน์ชยวฑฺฒโนผู้เจริญด้วยชัยชนะ
ผศ.ดร.เจริญศักดิ์แสงฉัตรสุวรรณหมูฐิติภทฺโทผู้เจริญมั่นคง
นายนิธินันท์จิระพรกำเหนิดผลธิวุฑฺฒินนฺโทผู้ยินดีในความเจริญ
นายพิพัฒน์เปี่ยมภูมิปัญญาโดมอภิวฑฺฒโนผู้เจริญยิ่ง
นายประชาจักร์อมรแด้ / ณแด้เตชปญฺโญผู้มีปัญญาเป็นเดช
นายธฤตวิรติกุลไอซ์กุลธีโรผู้เป็นปราชญ์ในตระกูล
นายพัฒนาดีพร้อมพันธุ์เอญาณวฑฺฒโนผู้เจริญด้วยญาณ
นายพัทธนันท์จันวิเศษยอดสิริภทฺโทผู้เจริญด้วยศิริ
นายวรกรชุมศรีพงษ์ธมฺมวโรผู้มีธรรมอันประเสริฐ
ว่าที่ ร.ต.สิทธิชัยยอดรักยอดอิทฺธิชโยผู้ชนะด้วยฤทธิ์
นายฐกฤตมีสมจิตต์ใหญ่กิตฺติสาโรผู้มีสาระเป็นเกียรติ
นายประสงค์ไชยประดิษฐ์สงค์ฐิตชโยผู้มีชัยอันตั้งมั่น
นายปรเมษฐ์รัตนะโชติเจฐิตรตโนผู้มีรัตนะอันตั้งมั่น
นายสุภาพจันทับภาพธมฺมโสภโณผู้งดงามในธรรม
นายเทอดศักดิ์สิงห์มีศรีต้นวิริยสกฺโกผู้องอาจด้วยความเพียร
นายนพพรอมรวิทย์ธำรงจั๊วนาควโรผู้มีพรอันประเสริฐ
นายยิ่งไสวคำศิริยิ่งอภิชวโนผู้มีเชาว์ไวยิ่ง
นายธวัชชัยมณีศรีแอ๋มมุนิวํโสผู้เป็นวงศ์แห่งมุนี
นายพรหมรักษาภู่แสงเคพฺรหฺมจาโรผู้ประพฤติดังพรหม
นายศุรศักดิ์มาลีสุคนธ์ศักดิ์/จ่อยธีรสกฺโกผู้องอาจด้วยปัญญา
นายทรงศักดิ์ตรีเดชทรงอคฺคเตโชผู้มีเดชเป็นเลิศ
นายสายันต์วิรัชวาต๋องอคฺควีโรผู้มีความกล้าเป็นเลิศ
นายสุริยันลักษณะจันทร์โอ๊ะจนฺทธมฺโมผู้มีธรรมดุจพระจันทร์
นายณัฏฐ์จรรยาวงศ์โสภณชิภทฺทจาโรผู้มีความประพฤติประเสริฐ
นายมานพลังกุลนพมานิโตผู้อันชนยกย่อง
นายอานนท์พัฒนากิตติพิทยาเล็กอานฺนโทผู้ยินดียิ่ง
นายณรงค์กรณ์ปราโมทย์Maxคุณากโรผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความดี
นายศุภจิตรชัยกันหาโยฐิตสุโภผู้มีความงามอันมั่นคง
นายธนภณธนัฐภคพลบีขนฺติพโลผู้มีขันติเป็นกำลัง
นายภูริทัตพันธ์ชนะอาทอริญฺชโยผู้ชนะข้าศึก
นายอภิสัณห์ชอบแต่งกิตธมฺมฉนฺโทผู้ยินดีในธรรม
นายศรัณญูสุกใสเต้นท์วรญฺญูผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ
นายทศพลฉิมสุวรรณเต้อคฺคพโลผู้มีกำลังอันเลิศ
นายอติเทพปฏิภาณเบญจเทวาอภินันท์เทพสุทฺธเทโวผู้เป็นดังเทพผู้หมดจด
นายรณฤชัยสมจิตรสิทธิโชคเกรทสิทฺธิชโยผู้มีชัยในความสำเร็จ
นายธีระศักดิ์ภู่วิภาดาวรรธน์อามสุธีโรผู้มีปัญญาดี
นายจุลลพงศ์ศรีประยูรไพศาลจุ๊นธมฺมวํโสผู้เป็นวงศ์แห่งธรรม
นายเจริญรัตน์คำพลป่องธมฺมวฑฺฒโนผู้เจริญด้วยธรรม
นายเรวุฒิพัทรชนม์แฮกปญฺญาวุฑฺโฒผู้เจริญด้วยปัญญา
นายภาคินจันทร์เวชณัฐสุภาจาโรผู้มีความประพฤติดีงาม
นายวรโชติวิษณุมหิมาชัยแวนโชติธมฺโมผู้มีธรรมอันรุ่งเรือง
นายฐิติวัสส์ศรีไตรรัตน์ฐิติกิตฺติรตโนผู้มีรัตนะเป็นเกียรติ
นายกุลธวัชใจมิภักดิ์อาร์มวรธมฺโมผู้มีธรรมอันประเสริฐ
นายวุฒิภัทรปนรัตน์เบนซ์โชติภทฺโทผู้เจริญรุ่งเรือง
นายสมพงษ์ชวนชัยสิทธิ์เหลืองชยวํโสผู้เป็นวงศ์แห่งชัยชนะ
ส.ต.อ.ทนงศักดิ์ตุ้ยวงศ์ษาบาสปุญฺญสกฺโกผู้องอาจในบุญ
ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิตาน้อยนุ๊กเกอร์วรวุฑฺโฒผู้เจริญยิ่ง
นายชัยนันท์ทาออนบี้อภินนฺโทผู้ยินดียิ่ง
ส.ท.กัณฐก์จันทน์เนื้อไม้กันกนฺตธมฺโมผู้มีธรรมอันน่ายินดี
นายประภัสพงศ์สุภาเพ็ชรบอยจนฺทวํโสผู้เป็นวงศ์แห่งพระจันทร์
นายไชยภพการดีไทม์ธมฺมชีโวผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่
นายพิสิษฐ์ภุมมาฮิวโก้ภูริจิตฺโตผู้มีจิตดุจแผ่นดิน
นายกิตินันท์อุราเเก้วลอยสิรินนฺโทผู้ยินดีในสิริ
นายเทวรัตน์ซากระโทกเตงเทวรโตผู้ยินดีในธรรมของเทวดา
นายอภินันท์คำลาจันทร์ต้อมฐิตินนฺโทผู้ยินดีในความมั่นคง
นายชินกรกิตติ์นาคเสนเบนท์เล่ย์อาภากโรผู้ทำแสงสว่าง
นายวชิรวิทย์มูลเหลาม่อนธมฺมวิชฺโชผู้มีความรู้ในธรรม
นายอภิสิทธิ์ครุฑจับนาคโก้ฐิติสิทฺโธผู้สำเร็จความมั่นคง
นายพลวัฒน์วิโรรสเต้พลวฑฺฒโนผู้มีกำลังอันเจริญ