คำแสดงอาบัติ

คำแสดงอาบัติ

ภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่า พึงแสดงดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

กระผมขอรวบรวมอาบัติทั้งหลายทั้งปวง ที่สมควรเทศนามาแสดงต่อท่าน(พระอาจารย์) ถ้าหากกระผมล่วงเกินในสิกขาบทเหล่าใด ก็ขอแสดงในสิกขาบทเหล่านั้น ถ้าไม่ได้ล่วงเกินก็เป็นอันว่าไม่ได้แสดง

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย ถุลลัจจะยาโย อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ.

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า             ปัสสะสิ อาวุโส.

ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า        อามะ ภันเต ปัสสามิ.

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า             อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.

ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า        สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ. (3หน)

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย ปาจิตติยาโย อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ.

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า             ปัสสะสิ อาวุโส.

ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า        อามะ ภันเต ปัสสามิ.

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า             อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.

ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า        สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ. (3หน)

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย ทุกกะฏาโย อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ.

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า             ปัสสะสิ อาวุโส.

ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า        อามะ ภันเต ปัสสามิ.

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า             อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.

ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า        สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ. (3หน)

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา ทุพภาสิตาโย อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ.

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า             ปัสสะสิ อาวุโส.

ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า        อามะ ภันเต ปัสสามิ.

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า             อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.

ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า        สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ. (3หน)

ถ้าผู้พรรษามากเป็นผู้แสดงให้เปลี่ยนที่ขีดเส้นใต้ไว้ จากคำว่า ภันเต เป็น อาวุโสอาวุโส เป็น ภันเต, ปัสสะสิ เป็น ปัสสะถะ และ สังวะเรยยาสิ เป็น สังวะเรยยาถะ

 

พระสงฆ์แสดงอาบัติต่อกัน