คำอธิฐานพรรษา

คําอธิษฐานเข้าพรรษา

    อธิษฐานพรรษา หมายถึง การตั้งใจ การผูกใจว่าจะอยู่จำพรรษา

อธิษฐานพรรษา เป็นธรรมเนียมตามพระธรรมวินัย คือภิกษุทุกรูป เมื่อถึงฤดูฝนจะต้องอยู่จำพรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอด ๓ เดือน วิธีเข้าพรรษาคือต้องกล่าวคำอธิษฐาน ผูกใจว่าจะอยู่จำพรรษา ณ ที่จำพรรษานั้น ๆ กล่าวอธิฐานว่า

 

  “อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ” (ว่า ๓ จบ)

คําปวารณาออกพรรษา

 “สังฆัมภันเต ปะวาเรมิทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา

ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิฯ

 

ทุติยัมปิภันเต สังฆัง ปะวาเรมิทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา

ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิฯ

 

ตะติยัมปิภันเต สังฆัง ปะวาเรมิทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา

ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิฯ”