ข้อมูลการสมัครบวชของท่าน
ได้ถูกส่งถึงโครงการบวชวัดป่าแล้ว

ขั้นตอนต่อไป
     ให้ผู้สมัครบวชติดต่อทางโครงการฯ ผ่านทางไลน์(LINE) แจ้งว่า “เป็นผู้สมัครบวชพระ ชื่อ……”  / “เป็นผู้สมัครบวชชี ชื่อ……” เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบหลักฐานการสมัครบวช และเมื่อผลการสมัครบวชเรียบร้อยดีแล้ว ทางโครงการจะเชิญผู้สมัครบวชทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและแจ้งข่าวสารต่อไป

(หากส่งข้อมูลการสมัครบวชแล้วแต่ไม่ติดต่อมายังทางโครงการฯ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เข้าร่วมบวชทุกกรณี)