รวบรวมที่อยู่ วัดป่า วัดกรรมฐาน ปฏิบัติธรรม ทำบุญ

ที่อยู่ วัดป่า วัดกรรมฐาน บวชวัดป่า
Facebook

ข้อมูลรวบรวมที่อยู่วัดกรรมฐาน วัดป่า ทำบุญ ปฏิบัติธรรม

1. หลวงปู่อินสม สุวีโร วัดป่าธรรมสันติ ต.น้ําแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
2. หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร วัดปางกี้ดกิตติธรรม บ้านปางก็ด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
3. หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑโฒ วัดถ้ําปากเปียงต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
4. หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ 45/3 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
5. หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ 76 ม.5 บ้านตีนธาตุ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
6. หลวงปู่สุวัฒน์(หลวงปู่โสเป็นโสตาย) อาจาโร วัดป่าลัน(วัฒนาราม) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
7. หลวงพ่อเจริญ จัตตสัลโล วัดอรัญญวิเวก(วัดหลวงปู่เปลี่ยน) บ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
8. หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ วัดดอยพระเจ้าตนหลวง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330
9. พระครูธรรมวารีนุรักษ์(พระอาจารย์คําหล้า วรสุวัณโณ) วัดป่าน้ําริน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
10. พระครูวิมลธรรมรัต หลวงพ่อศรีนวล วิมโล วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
11. พระมหาธวัชชัย ธัมมธโช วัดป่าท่าสุด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
12. พระอาจารย์สมชัย อุทโย วัดป่าหนองบัวคํา 131 หมู่ 4 บ้านหนวงบัวคํา ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
13. วัดป่าศาลาปางสัก (วัดล้านนาญาณสัมปันโน) กม.22-23 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
14. พระอาจารย์วิไล วัดดอยอุดมธรรม(วัดป่าเวียงดัง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
15. หลวงพ่อบัณฑิต เตชปัญโญ วัดป่าดอยธรรมประทีป(วัดแม่ใจใต้) ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
16. วัดเจติยบรรพต(วัดหลวงพ่อเสวต สุกกสิริ) หมู่1 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
17. พระครูอินทรวงศาจารย์ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
18. หลวงพ่อบุญหนัก ถาวโร วัดพระธาตุดอยอ่างขาง บ้านคุ้ม ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
19. หลวงปู่บุญจันทร์ จันทสีโล วัดป่าคิ้วคู่(ธ) หมู่ 3 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
20. พระอาจารย์เดช เตชวัณโณ วัดธรรมิการาม(วัดดอยผาเด็ง) บ้านผาเด็ง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
21. พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม แม่สาบ ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
22. วัดเจดีย์หลวง 103 ถ. พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
23. พระอาจารย์เมธา สุเมโธ วัดถ้ําผาปล่อง 139 หมู่ 5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
24. วัดป่าอาจารย์มั่น 75 ต.แม่กอย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
25. หลวงพ่อจรัญ ทักขิญาโณ วัดหลวงขุนวิน ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
26. วัดต้นตาลโตน (สาขาวัดสังฆทาน) 799/102 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
27. วัดป่าสิริสีลคุณ ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
28. พระมหาเฉลิมราช ชาตปญโญ วัดป่าธรรมธาราภิรมย์ เลขที่ 7 หมู่ 20 บ้านน้ําตกแม่กลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
29. วัดป่าประชาชุมพล ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่(วัดสาขาหลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ)
30. หลวงพ่อชายแดน สีลสุทธโธ วัดสามัคคีบุญญาราม(วัดดอยปู่หลวง) ต.พระบาท อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000
31. ที่พักสงฆ์ถ้ําแม่แก่ง (สาขาวัดหลวงปู่บัวเกตุ) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลําปาง 52160
32. สํานักสงฆ์ป่ากิ่วฮ่องอาภาธโร ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง(สาขาวัดป่าโคกปราสาท)
33. พระอาจารย์อริยวังโส วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ หมู่ 2 บ้านสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
34. พระอาจารย์สุริยา สุริยทโย วัดป่าธรรมวิเวก (สาขาวัดหนองป่าพง) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110
35. หลวงปู่จรัส ธัมมธโร วัดดอยน้ําตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
36. หลวงปู่ประครอง ปิยธัมโม วัดดอยธรรมาราม บ้านป่าสักงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
37. หลวงพ่อวิชัย เขมิโย วัดถ้ําผาจม ต.เวียงพางคําอ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
38. หลวงพ่อไฉน วิปุโล วัดป่าขันติอุดมธรรม บ้านหนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
39. วัดป่าจงเจริญญาณสัมปันโน บ้านจงเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
40. หลวงพ่อถวิล จันทสโร วัดถ้ําพระบําเพ็ญบุญ 395 หมู่ 11 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 57250
41. พระอาจารย์สมบูรณ์ ภูริปัญโญ วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโน 999/1 หมู่5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
42. วัดป่าญาณสัมปันโน อารยาราม ต.โยนกอ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
43. หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม 147 บ้านห้วยเม็ง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
44. หลวงพ่อสุขเลิศ กันตธัมโม วัดป่าบ้านเหล่า(วัดหลวงปู่ขาน ฐานวโร) ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
45. วัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่ 259 หมู่ 10 บ้านทุ่งมะฝาง ต.ป่าทุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
46. พระอาจารย์สมชาติ อภิชาโต วัดป่าวังศิลา 191 หมู่ 8 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
47. พระอาจารย์อาทิตย์ อนากุโล วัดป่ารุกขาราม 142 ม.10 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
48. พระอาจารย์สมัย สมาจาโร วัดป่าพระธาตุจอมกิตติ(สาขาวัดบุญญาวาส) ม.6 บ้านป่าเลา ต.พุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
49. ที่พักสงฆ์ป่ามหาวัน(สาขาวัดบุญญาวาส) บ้านหาดผาขน ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
50. วัดป่าศรีถาวรวังตาว(วัดสาขาหลวงพ่อถาวร) บ้านวังตาว หมู่ 7 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000
51. วัดป่าปัญญาวุธาราม(สาขาหลวงตาน้อย ปัญญาวุโธ) ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
52. พระอาจารย์เอกราช เขมานันโท วัดแพร่ธรรมมาราม(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา) ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
53. วัดบุญรักษาธรรมาราม(สาขาวันหลวงพ่อกัณหา) ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000
54. หลวงปู่ทองสุข อุตรปัญโญ วัดอนาลโย(ดอนบุษราคัม) ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
55. พระอาจารย์ธวัชชัย สุตธัมโม วัดน้ําตกจําปาทอง ต.บ้านตํา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
56. พระอาจารย์ญาณพงษ์ วัดป่าญาณรังสี อ.จุน จ.พะเยา
57. สํานักสงฆ์ภูกามยาวอาภาธโร(สาขาวัดโคกปราสาท) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
58. หลวงพ่อคําปัน ฐิตปุญโญ วัดป่าชัยมงคล(ธ) วัดดอยท่าไคร้) บ้านท่าไคร้ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
59. พระอาจารย์สําเริง อุซุจาโร วัดทุ่งเมืองปอน(สาขาวัดหลวงปู่บัวเกตุ) ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
60. วัดป่าแก้วนันทพร (สาขาวัดหลวงปู่บัวเกตุ) ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
61. สํานักสงฆ์พุทธาวาส(สาขาวัดบุญญาวาส) 458 หมู่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
62. พระครูประสิทธิคณารักษ์ หลวงปู่ถนอม ญาณปาโล วัดแม่ปาง(สาขาหลวงปู่บัวเกตุ) 88 หมู่1 บ้านแม่ปาง ต.สันติคีรีอ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
63. หลวงพ่อกานต์ วรธัมโม วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
64. พระอาจารย์วรภพ เขมปัญโญ วัดป่าเขื่อนผาจุก (วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา) หมู่7 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
65. วัดป่าปทีปาราม(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา) ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
66. สํานักสงฆ์อภัยคีรีวงศ์ บ้านปางหมิ่นเหนือ หมู่ 11 ต.น้ําหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
67. พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ําโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
68. วัดป่าศรีถาวร กม.20 ต.หนองพระอ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
69. วัดป่าแดง (สาขาวัดสังฆทาน) ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
70. วัดอภัยสุพรรณภูมิ (วัดดงตาก้อนทอง/สาขาวัดศรีถาวร) หมู่10 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
71. หลวงพ่อทวีป กมโล วัดป่าปางมะนาว (ถ้ําประกายแก้ว) ต.โป่งน้ําร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180
72. พระครูโสภณวชิรกิจ วัดป่าไทรงาม (สาขาที่68 หนองป่าพง) 393 หมู่ 4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150
73. หลวงพ่อนพดล นันทโน วัดป่าดอยลับงา หมู่ 7 บ้านสันติสุข ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
74. วัดวังทองธัมมธโร วัดวังทองธรรมยุต/สาขาวัดอโศการาม) ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 65180
75. พระอาจารย์โสภณ ภูริจิตโต สํานักสงฆ์ถ้ําป่าเวฬุวัน เลขที่1 หมู่ที่ 8 บ้านลุเต่า ต.นาขุนไกร อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 64120
76. วัดเสาหิน(สาขาวัดสังฆทาน) ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย 64170
77. พระอาจารย์เขียว ฐิตสิทธิ วัดถ้ําจุนโทปฏิปทาราม บ้านห้วยปลาหลด หมู่8 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
78. หลวงปู่สุจินต์ สุจิณโณ วัดหนองน้ําเขียว 60 หมู่ 5 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
79. วัดอุ้มผางธรรมาราม (สาขาวัดสังฆทาน) (ใกล้รพ.อุ้มผาง) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
80. พระอาจารย์เชาว์ ชวนปัญโญ วัดป่าบ้านมูเซอสามหมื่นทุ่ง(วัดบน) ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
81. สํานักสงฆ์สุทธิธรรมมงคล(วัดล่างสาขาพระอาจารย์เชาว์) ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
82. หลวงปู่วี ธีรปัญโญ วัดป่าศรัทธาวนาราม บ้านวังหว้า-วังฮ หมู่12 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
83. หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
84. พระอาจารย์ชัยนาดอโสโก วัดป่าวังเตียน วัดป่าเขาผา ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
85. พระครูฉันทธรรมรักษ์ วัดป่าซับคํากอง 444 หมู่ 10 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
86. พระอาจารย์ฉลอง อริยวังโส วัดสันติวัฒนา (วัดหลวงปู่เปรื่อง ฐานังกโร) บ้านหนองบัว ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
87. หลวงพ่อพิมพา จาคจิตโต วัดป่าดงคล้อ บ้านดงคล้อหมู่6 ต.วังกวาง อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
88. พระอาจารย์วัชระ วิจิตโต วัดป่าภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
89. วัดถาวรศรีอําไพธรรม(สวนธรรม) 156 หมู่ 5 บ้านปากน้ํา ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
90. วัดป่าศรีถาวร ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
91. หลวงพ่อปารมี สุรยุทโธ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 95 หมู่ที่ 7 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
92. พระอาจารย์สุชาติ ฐานวโร วัดป่าแสงแก้วธรรมปคุณ(ธ) ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
93. หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต วัดเขาตาเงาะอุดมพร บ.หนองบัว ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
94. หลวงตาทวี อชิตาคโร (หลวงปู่สําลี สุทธจิตโต มาพักจําพรรษาด้วย) วัดป่าเขาน้อย(ปัญญาสงเคราะห์) บ้านเรือ ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
95. หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่มต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
96. วัดถ้ําพญาช้างเผือก(วัดหลวงปู่วิไลย์) บ้านปากช่อง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
97. หลวงพ่อคําสิงห์ สุนิมุมโล วัดป่าถ้ําหม้อ บ.โคกอนุ หมู่ 9 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
98. พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม วัดป่าเขาลม บ้านนาระยะ หมู่ 1 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
99. พระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต วัดป่านพชัยมงคลธรรม บ.ใหม่บัวงาม ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
100. วัดป่าภูคีธรรมาราม (วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา) บ.ดอนมะค่าง ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
101. พระอาจารย์ใจ สมาหิโต วัดป่าเขาวง ต.ตลาดแร้ง อ.เขาวง จ.ชัยภูมิ 36170
102. พระอาจารย์ก้อง อุชจาโร สํานักสงฆ์จารุวัณโณ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
103. หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ วัดป่าเวฬุวนาราม 92 หมู่8 บ.โนนกกจาน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
104. หลวงปู่ทองผุด ญาณวโร วัดภูเขาดิน บ้านผาพอด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
105. หลวงพ่อขันตี ญาณวโร หลวงพ่อทวี ปุณญปัญโญ วัดป่าสันติธรรม-ห้วยเดื่อ 69 ม.8 อ.หนองหิน จ.เลย 42190
106. พระอาจารย์อมร กิตติโก วัดป่าคุณวนาราม(สาขาถ้ําพระภูวัว) 903 หมู่13 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220
107. หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร วัดป่าภูแปก ญาณสมฺปนฺโน บ้านกกบก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
108. พระอาจารย์ธรรม วัดป่าถ้ําแกลบ(วัดหลวงปู่อร่าม) ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42100
109. วัดป่าฐานสโมบูชา 206 บ้านน้อยสนามบินหมู่7 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 (สาขาวัดอโศการาม)
110. พระครูวิมลญาณรังสี วัดศรีอภัยวัน(วัดหลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42100
111. หลวงปู่เหลี่ยม สุจิณโณ วัดภูตวนาราม ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
112. หลวงพ่อนิพนธ์ อภิปสันโน วัดป่าศาลาน้อย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
113. หลวงปู่นวล สุวัณโณ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง(สาขาวัดหลวงพ่อนิพนธ์ อภิปสันโน) ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
114. พระอาจารย์แสง จิรวัฑฒโก วัดป่ากกโพธิ์วังกํา บ้านกกโพธิ์ ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
115. พระอาจารย์อํานวย กันตจาโร วัดป่าท่าสวย บ้านวังม่วง หมู่ 3 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220
116. วัดป่าอุดมญาณสัมปันโน วัดป่าห้วยซวก) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
117. หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ, หลวงพ่อเสริม ฐิตสาโร วัดถ้ํามโหฬาร ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190
118. หลวงปู่ดาด สิริปัญโญ วัดป่าสัมมานุสรณ์ 227 หมู่ 6 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
119. หลวงปู่มหาสุพัฒน์ สุวัฑฒโน วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง(วัดเลยหลง) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
120. วัดป่าห้วยปลาดุก(วัดพระอาจารย์สงกรานต์) บ.ห้วยปลาดุก ต.นาดอกคํา อ.นาด้วง จ.เลย 42210
121. หลวงพ่อมานะ อตุโล วัดป่าบัณฑิตตาราม (วัดป่าโคกช้างไห้) บ้านน้อยนาซ้ํา ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42100
122. วัดป่าภาวนาภิวัตร(ธ.) บ้านศรีศักดา หมู่3 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
123. วัดป่าภูผาหมาน (สาขาหลวงพ่อขันตี) ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย 42000
124. วัดป่าผาเจริญ บ้านเล้า หมู่2 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
125. พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม วัดป่าห้วยลาด 135 หมู่ 3 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
126. วัดป่าน้ําภู(วัดหลวงปู่พัน ฐิตธัมโม) บ้านน้ําพู ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
127. หลวงพ่อขันตี ญาณวโร, พระอาจารย์อดุลย์ ปิยธัมโม วัดป่าม่วงไข่ ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
128. วัดป่าเวฬุวัน บ้านกอไร่ใหญ่ ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย 42000
129. พระอาจารย์โชค วัดป่านาอีเลิศ 299 หมู่7 บ้านนาอีเลิศ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
130. วัดภูหลวงวิทยาราม บ้านหนองอีเก้ง ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
131. วัดป่าห้วยน้ําไคร้ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
132. วัดป่าบ้านค้อน้อย ต.หนองอีเก้ง อ.ภูหลวง จ.เลย
133. หลวงพ่อบุญทวี สีตจิตโต วัดหินหมากเป้ง ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
134. หลวงปู่ฉลวย อชิโต วัดป่าโนนหิน ต.พานพร้าวอ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
135. วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
136. หลวงพ่อสมเดช อาจาโร วัดผาตากเสื้อ ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
137. วัดป่าคําพระองค์ ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120
138. หลวงปู่ปรีดา(หลวงปู่ทุย) ฉันทุกโร วัดป่าดานวิเวก ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170
139. หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180
140. หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ําพระภูวัว บ้านถ้ําพระ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
141. หลวงตาแยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก) ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210
142. วัดดานเทพนิมิต บ้านคําไผ่-โนนประเสริฐ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170
143. หลวงปู่เสมอ อุตตโร วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000
144. วัดป่านาดอกไม้(สาขาวัดป่ากุง) บ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
145. วัดป่าศรีสมพร(สาขาวัดป่ากุง) บ้านน้อยหนองเค็ม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
146. หลวงปู่วิไลยุตตธัมโม วัดป่าอุดมสันติธรรม บ.ม่วง ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
147. พระอาจารย์เจริญรัตน์ ชยธมโม วัดป่าหนองแหวน บ้านนาคอย ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
148. หลวงพ่อพนมพร รตนโชโต วัดดอยสวรรค์-ถ้ําสูง บ้านท่าสีลาลม หมู่10 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
149. หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนมประชาคม บ.หนองกุง ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
150. หลวงปู่คําบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
151. หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม บ้านชะโนด ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
152. หลวงปู่อินตอง สุภวโร วัดป่าวีระธรรม บ.อุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
153. หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ต.นิคมน้ําอูน อ.นิคมน้ําอูน จ.สกลนคร 47270
154. หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร(วัดหลวงปู่ฝั้น อาจาโร) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
155. หลวงปู่ก้าน จิตตธัมโม วัดถ้ําเป็ด บ้านหนองม่วง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
156. หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตต์ บ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
157. หลวงพ่อจิตจําลอง ธนปาโล วัดป่าบ้านบ่อร้าง บ้านบ่อร้าง ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
158. หลวงปู่กันหา กันตธัมโม วัดป่าอรัญญิกาวาส ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
159. หลวงพ่อบุญหลายอัคคธัมโม วัดถ้ําภูมิดล ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
160. หลวงพ่อเติมศักดิ์(พระอ.ตุ๊) ยุตตธัมโม วัดป่าศรีสว่างแดนดิน ต.สว่าง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
161. หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร วัดป่าแก้วเจริญธรรม ม.4 บ้านคาเจริญ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
162. หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม หมู่ที่ 6 บ้านฝาง ต.แพด อ.คําตากล้า จ.สกลนคร 47250
163. หลวงปู่สอน ชีวสุทโธ วัดป่าบ้านปลวก บ้านปลวกต.คําสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
164. หลวงปู่แหวน ทยาลุโก วัดป่าหนองนกกด บ้านหนองนกกด ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
165. หลวงปู่หลอ นาถูกโร วัดถ้ําพวง บ้านท่าวัด หมู่1 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
166. หลวงพ่อหนูทับ ธัมมปทีโป วัดป่าแก้วชุมพล บ้านชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
167. หลวงตาเลื่อน โอภาโส วัดธาตุฝุ่น บ้านคําเจริญ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
168. หลวงพ่อปฐม ธัมมธีโร วัดป่าศรีวิลัย บ้านชัยชนะ ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
169. หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟอ.เมือง จ.สกลนคร 47000
170. พระอาจารย์ศรีธาตุ ฐานรโต วัดป่าดงหวาย ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
171. หลวงตาสําเร็จ ธัมมกาโม วัดป่าหนองกุง ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
172. พระอาจารย์บรรลํา สุเมโธ วัดป่าโนนสังฆ์ ต.กุดไห อ.กุดบาก สกลนคร 47180
173. หลวงพ่อโสภา อนุตตโร (หลวงพ่อจ่อย) วัดป่าค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
174. วัดป่าสุทธาวาส(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) ต.เชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
175. หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ วัดป่าภูตะคาม ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
176. วัดสุจินต์ประชาราม บ้านผาบ ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
177. พระอาจารย์นฤทธิ์ วัดป่ามงคลญาณ บ้านโนนรัง (วัดสาขาหลวงตาน้อย ปัญญาวุโธ) ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
178. พระครูโชติคุณาภรณ์ วัดป่าดอนม่วย ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
179. หลวงพ่อเสถียร ปริสุทโธ วัดป่าสุขเกษมนิราศภัย บ.หนองไผ่ หมู่14 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
180, หลวงพ่อบรรเทา สัญญโต วัดกัลยาณธัมโม วัดป่าโชคไพศาล/หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม) บ้านสมสนุก-บ้านหนองนาหาน ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
181. พระอาจารย์บัญชา นันทสาโร วัดศรีกมโลวาส บ้านนาสีนวล หมู่ 6 ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
182. พระอาจารย์คมสรรค์ ชิตมาโร วัดป่าสีมาธิการาม บ.นาดินจี้แสงตะวัน ต.คําสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
183. พระวิทยากร จิตฺตสุโภ วัดถ้ําขาม (วัดหลวงปู่ฝั้น อาจาโร) บ้านคําข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
184. พระอาจารย์บุญเลิศ ปริปุณโณ ที่พักสงฆ์ดอนบงบุญญาราม บ้านอุ่นเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
185. พระอธิการธรรมรินทร์ วรธัมโม วัดป่าชมภูพาน(วัดหลวงพ่อดําเกิง) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
186. พระอาจารย์หนุ่ม วรธัมโม วัดป่าธัมมปาลวนาราม บ้านป่าหว้าน หมู่7 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
187. พระศตวรรษ สุภโร วัดป่าหนองแฝก บ้านดอนสวรรค์ ต.นาคํา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
188. พระครูพิมลศีลาภร หลวงพ่อกัณหา วัดคามวาสี บ.หนองดินดํา ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240
189. หลวงปู่ปั้น สมาหิโต วัดศิริดํารงวนาราม บ้านท่าสองคอน ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
190. พระอาจารย์สม วัดป่าเมตตาศรัทธาธรรม หมู่9 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
191. หลวงพ่อเฉลิม โชติธัมโม วัดป่าเจติยานุสรณ์ บ้านสงเปลือย ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
192. หลวงพ่อสุภาพ ฉันทชาโต วัดฐิติธรรมาราม(วัดเหวลึก) บ้านบึงโน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
193. หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก วัดป่าแสงธรรมขันติโก บ้านนาเชือก ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
194. หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม วัดป่าคําประมง 95 หมู่4 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
195. พระอาจารย์ปัญญา วัดป่าโคกสว่างวารีรมณ์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
196. พระอาจารย์จรัส จันทวังโส วัดป่าจันทรังษี บ้านโตกลาย หมู่ 8 ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
197. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคําน้อย 132 ม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
198. หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
199. หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดสันติกาวาส บ้านหนองตูม ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
200. หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130
201. หลวงปู่บุญจันทร์(ดํา) สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130
202. หลวงปู่ทวี กตปุญโญ วัดป่ากกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
203. หลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย(วัดถ้ําเต่า) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
204. หลวงปู่สม ขันติโก วัดป่าญาณสัมปันโน วัดป่าโพธิ์ชัย) ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
205. หลวงพ่อสนอง ชินวังโส วัดป่าดอนบ้านเพื่อน บ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
206. วัดทุ่งโพธาราม ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
207. หลวงพ่อวสันต์ สันตมโน วัดป่าหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
208. พระอาจารย์ธีรศักดิ์ วัดป่าอัตตมโนพัฒนาราม บ.เพียปู่-หนองเรือ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
209. พระอาจารย์สมศักดิ์ สีลสาโร วัดป่ากุสลธโรปฏิปทาราม บ้านบ่อคํา ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
210. หลวงปู่ศิลา สุมังคโล วัดท่าสิมมา บ้านกุดนาค้อ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
211. วัดพุทโธศรัทธาราม 161 หมู่3 บ้านคําปอน ต.คําเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
212. พระอาจารย์พิชัย ปัณฑิโต วัดป่าโชควิไลสามัคคีธรรม บ.คําหมากดูณ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
213. พระอาจารย์วัน วัดป่าทองบางพุฒาราม ซอยนาแค ต.หนองนาคํา อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
214. หลวงพ่อวิโรจน์ ฉันทกโร วัดป่าภูวังงาม ต.คําเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
215. พระอาจารย์ยุทธยา อภิคุโณ วัดป่าทรงธรรม หมู่ 10 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
216. พระธวัชชัย ธมมวโร วัดศิริสัมปันโน บ.โนนสวรรค์ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
217. พระอาจารย์พรหม กิตติวัณโณ วัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคล บ้านหนองสระใคร อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
218. หลวงพ่อดําสด อรุโณ วัดป่าบ้านเพิ่ม บ้านเพิ่ม ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
219. พระอาจารย์รัตนะ เขมรตุโน วัดป่ารวมธรรม 133 หมู่4 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
220. หลวงพ่อสุนทร ฐิติโก วัดป่าภูหินร้อยก้อน(วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์) ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340
221. หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วัดป่าหนองแวง บ้านหนองแวง ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
222. หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร วัดป่าถ้ําพระเทพนิมิต ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
223. พระอาจารย์ประวิทย์ ยติโก วัดป่าดอยเต่า ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
224. วัดภูสว่างแสงธรรม บ้านสว่าง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
225. พระอาจารย์ณัฏฐ์ วัดป่าปัญญาปทีโป ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
226. หลวงปู่สมัย ธัมมโฆสโก วัดบุญญานุสรณ์ หมู่1 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
227. หลวงปู่บุญมา กัลยาณคุตโต วัดป่าโนนสมบูรณ์ บ.โนนสมบูรณ์ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
228. วัดป่าเทพนิมิตไชยาวาส(สาขาวัดหลวงตาสมหมาย) บ้านสะงวย หมู่3 ต.หนองหลักอ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
229. วัดป่าไพรรัตนวนาราม(หลวงปู่ประไพร สุภโร) บ้านหลุบหวาย ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
230. พระจักรพันธ์ อคุคปัญโญ วัดป่าอินทสิริ (วัดสาขาหลวงตาศิริ) 299 หมู่1 บ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
231. พระอาจารย์มานพ ชาตวีโร วัดป่าไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
232. พระอาจารย์กุศล พุทธสโร วัดดอยเทพนิมิต (ถ้ําเกีย) บ้านหนองแซง ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
233. หลวงปู่อุทัย ธัมมวโร วัดภูย่าอู่(บน) ต.คําด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
234. หลวงพ่อดําริ ปัญญาสาโร วัดป่าโพธิ์ชัย (หนองน้ําเค็ม) บ.หนองน้ําเค็ม ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
235. พระครูสุนทรธรรมปฏิภาณ วัดอัมพวันสวัสดิธรรม บ้านดงดารา หมู่ 2 ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
236. วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
237. พระอาจารย์ลําพูน ยติโก วัดป่าสวนหงษ์ ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
238. วัดป่าภูก้อน หมู่ 6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
239. หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดราษฎร์สงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง) 167 ม.7 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
240. หลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
241. หลวงปู่บุญโสม สมาธิวิริโย วัดป่าพัฒนาธรรม ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
242. หลวงปู่บัวทอง อัตตทันโต วัดป่าเหล่าหลวง(วัดอรัญญวิเวก) ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
243. หลวงพ่อสมควร ธัมมวโร วัดป่าโนนสวรรค์ บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
244. พระครูอดุลธรรมโกศล วัดป่าโนนทอง บ้านโนนทอง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
245. หลวงพ่อไชยา อภิชโย วัดตาดน้ําพุ หมู่8 ต.คําด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
246. หลวงพ่อวิมล ญาณวโร วัดป่าปอแก้ว บ้านบ่อแก้ว ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
247. หลวงพ่อบุญเหลือ ปริปุณโณ วัดห้วยศิลาผาสุก(วัดป่าวังปลาโด) 274 หมู่ 5 บ้านห้วยศิลาผาสุก ต.คําด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
248. วัดถ้ําพระนาหลวง บ้านนาหลวง หมู่ 4 ต.คําด้วง อ.บ้านผือ อุดรธานี 41160
249. พระครูโกวิทสังฆการ รตนปัญโญ วัดป่าชัยเจริญ บ้านชัยเจริญ ต.คําบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
250. พระอาจารย์พิพัฒน์ ธัมมวโร วัดป่าหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน วัดป่าโคกหนองแดง) 443 หมู่ 1 ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
251. หลวงพ่อสมคิด อจโล ที่พักสงฆ์ภูกุ้มข้าว บ้านสันติสุข หมู่3 ต.นางัว อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 41210
252. หลวงพ่อคําโพธิ์ ธนาคโม วัดป่าบ้านค้อ ต.เขื่อน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
253. พระอาจารย์สายชล เขมจิตฺโต วัดป่าดอนหมากยาง ต.บ้านขาว อุดรธานี 41000
254. วัดป่านาคูณ(วัดหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ) บ.นาคูณ ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
255. พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ วัดอัมพวัน บ้านม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130
256. วัดป่าอินทราราม(ธ) บ.หนองแวงเดิด ต.น้ําพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
257. พระอาจารย์ปริญญา ธัมมทินโน วัดป่าบ้านสวน ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
258. พระอาจารย์คําไม ปัญญาวุฑโฒ วัดป่าภูทอง บ้านภูดิน ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
259. พระอาจารย์ลี วัดป่าหนองผือ(สาขาวัดสันติกาวาส) ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320
260. หลวงปู่บุญมา สุชีโว วัดสามัคคีสิริมงคล (วัดป่าสุขเกษม) บ้านสุขเกษม หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000
261. หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฑฒาราม บ้านใหม่ทานตะวัน ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180
262. หลวงปู่ไสว สุวโจ วัดสิริสาลวัน บ้านโนนทอง ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000
263. หลวงปู่คําแปลง ปุณณชิ วัดหนองบัวคําแสน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170
264. หลวงพ่อบุญจันทร์ กตปุญโญ วัดป่ากุดฉิม ต.นาคําไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000
265. หลวงพ่อทองพูน กาญจโน วัดป่าภูกระแต ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000
266. วัดป่าอนุตตโร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180
267. หลวงพ่อดํารงค์ ถิรจิตโต วัดชัยมงคล บ้านตําแย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000
268. วัดป่านาสําราญ บ้านนาสําราญ ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180
269. พระพงษ์ภิญโญ สัญญโม วัดป่าโคกใหญ่ ต.โคกหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140
270. วัดถ้ํากลองเพล หลวงปู่ขาว อนาลโย) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000
271. พระอาจารย์พันธุ์ชาติ สุรวิธโร วัดป่าวิสุทธิชาติ(วัดป่าเทพคีรี) บ้านนาชุมแซง ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170
272. พระสงัด ฉันทโก วัดป่าพรหมวิหาร(วัดหลวงปู่สาย เขมธัมโม) ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140
273. พระอาจารย์เรืองเดช ฉินนาลโย วัดป่าภูเขาวง(สาขาวัดป่านาคําน้อย) บ้านภูเขาวง ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170
274. พระครูวิชัยพัฒนกิจ(หลวงพ่อสมพร วิชโย) วัดถ้ําผาเวียง บ้านผาเวียง หมู่ 9 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170
275. พระอาจารย์สังเวียน วัดป่าผาสุกคามเขต(วัดหลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล) ต.ผาสุก ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180
276. พระอาจารย์สุวิทย์ วัดสุภัทโทสามัคคีธรรม(วัดภูตม) 188 หมู่ 3 บ้านโป่งแค ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170
277. หลวงปู่แสวง อมโร วัดป่าชัยวารินทร์ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
278. หลวงปู่ปรีชา สุปัญโญ วัดศรีจันทร์ 681 ถ. ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
279. พระมหาจิตติพงษ์ ฉันทโก วัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
280. หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดถ้ําผาแดงผานิมิต บ.ดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140
281. พระอาจารย์โกศล จิตตปาโล วัดซ้ําขามถ้ํายาว หมู่11 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140
282 วัดป่าคําแคนเหนือ(วัดหลวงปู่มหาโส กัสสโป) ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
283. วัดมกุฏวิมุตติคีรี(วัดภูขาด) ต.ในเมือง อ.เวียงเก่าจ.ขอนแก่น 40150
284. วัดป่าศิริมงคล (ช่องฮวก)(สาขาวัดหลวงตาศิริ) บ้านผือพัฒนา ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
285. หลวงพ่อบุญมี สุทธาโส วัดป่ารุ่งเรืองธรรม บ.คลองชัย หมู่8 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
286. วัดป่าทรงศิลา(ถ้ํากวาง) 119 บ.โนนสวรรค์ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150
287. วัดป่าทองหนุนธรรมาราม ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
288. วัดป่าภูหันตบรรพต(วัดหลวงปู่มหาบุญมา ปุญญวันโต) ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
289. หลวงปู่นงค์ ปคุโณ วัดอุดมคงคาคีรีเขต(หลวงปู่ผาง) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
290. วัดป่าโนนม่วง(สาขาวัดป่ากุง) 747 หมู่12 บ.โนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
291. พระธรรมดิลก วัดป่าแสงอรุณ 9/2 โยธาธิการ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
292. พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร วัดถ้ําผาเกิ้ง บ.โคกหนองขาม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150
293. หลวงปู่ประสาท มหานาโค วัดอาคเนย์ บ.โคกสงเปลือย ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
294. พระอาจารย์มนัสชัย สิริธโร วัดป่าดอยแสงธรรม บ.โนนจานเกี้ยว ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150
295. พระครูสันติธรรมคุณากร วัดสันติวนาราม บ.โคกสง่า ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
296. พระอาจารย์นิธิ โสภณสีโล วัดเกาะทอง บ.หนองเต่า ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
297. หลวงปู่หา สุภโร วัดสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว) ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
298. หลวงปู่บัวศรี ชุตินธโร วัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
299. หลวงปู่หงวย ญาณวโร วัดป่าเนินเกศแก้วเทพประทาน บ้านคอนเรียบ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
300. พระอาจารย์นิคม นิคมวโร วัดเวฬุวัน ต.นิคมอ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
301. พระอาจารย์บุญเกิด อริโย วัดอัมพวันม่วงน้อย บ้านอัมพวัน-หนองม่วง ต.ลําคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
302. พระครูวรเจติยาภิบาล วัดป่าพระธาตุยาคู(สาขาวัดศรีถาวร) 65/4 บ.เสมา ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
303. วัดป่าโนนศิลาเลิง(สาขาศรีถาวร) บ.โนนศิลาเลิง ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130
304. พระอาจารย์ประมัย เตชธัมโม วัดป่าอนุสรณ์ ต.คําเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
305. หลวงปู่เมือง พลวัฑโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส บ.ดงเมือง ต.ลําพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
306. วัดลําชีศรีวนาราม(สาขาวัดป่ากุง) บ.หนองหวาย-วังยาง หมู่ 5 ต.ลําชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130
307. หลวงปู่พรม สัจจวโร วัดป่าพรหมนิมิต ต.ยางอุ้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
308. หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ชนุตตโม วัดป่าวังเลิง 255 หมู่ที่ 9 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
309. วัดสถานสงเคราะห์คนชรา(สาขาวัดป่ากุง) บ.โคกสี ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
310. วัดป่าศรีถาวรหนองแซง ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
311. พระอาจารย์สุวรรณ อาภาธโร วัดป่าหนองใต้(สาขาวัดป่ากุง) ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสาราม 44120
312. พระอาจารย์อานัส สุวัฑฒโน วัดป่าปูชนียาจารย์ (สาขาหลวงตาศิริ) ม.11 ต.อู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
313. วัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม(วัดป่าวาปี) บ.น้อยหัวงัว ต.หนองแสงอ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
314. พระอาจารย์โชคชัย จิรธัมโม วัดป่าพัฒนมงคล หมู่ 15 บ้านดอนสวรรค์ ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
315. วัดป่าภู่แก้ว(วัดสาขาป่ากุง) บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
316. วัดป่าดงรัง(วัดสาขาป่ากุง) บ้านคุ้มสังข์ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
317. วัดป่าโคกช้าง(สาขาวัดป่ากุง) บ.โคกช้าง ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
318. หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดประชาคมวนาราม(วัดป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
319. หลวงปู่ประเวศ ปัญญาธโร วัดป่าสามัคคีธรรม(บ้านโจด) ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
320. หลวงปู่บวร สุชีโว วัดป่าหนองแข้ดง(สาขาวัดป่ากุง) บ.หนองแข้ดง ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
321. วัดกตปุญโญอินทราราม(สาขาวัดป่ากุง) บ.ใหม่น้ําพุ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
322. วัดเจดีย์ชัยมงคล (สาขาวัดป่ากุง) บ.ท่าสะอาด ต.ผาน้ําย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
323. วัดผาน้ําทิพย์เทพประสิทธิ์(สาขาวัดป่ากุง) ต.ผาน้ําย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
324. วัดศรีอินทราสามัคคีรักษาใจ ห้วยหินแตก(สาขาวัดป่ากุง) บ.ท่าสะอาด ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
325. วัดป่าศรีโพธิ์ทอง(สาขาวัดป่ากุง) บ.หนองชมพู ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140
326. วัดป่าน้ําคําพัฒนา(สาขาวัดป่ากุง) บ.น้ําคําน้อย ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
327. วัดป่าเหล่าเสือ(สาขาวัดป่ากุง) บ.เหล่าเสือ ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
328. วัดป่าชัยมงคล(สาขาวัดป่ากุง) บ.อีเม้ง ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
329. วัดป่าจารึกธรรม(สาขาวัดป่ากุง) ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
330. วัดป่ามหาวโนทยาน (สาขาวัดป่ากุง) บ.คําผักกูด ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
331. วัดป่าขวัญเมือง(วัดหลวงปู่โฮม ปัญญาพโล/สาขาวัดป่ากุง) ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
332. วัดศรีพัฒนาวนาราม(สาขาวัดป่ากุง) บ.หนองไฮ ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
333. วัดป่าคางฮุง(สาขาวัดป่ากุง) บ.คางฮุง ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
334. วัดป่าศรีประชาพัฒนาราม(สาขาวัดป่ากุง) บ.เหล่าล้อ ต.ศรีโครตอ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
335. วัดป่าหนองตาเย็น(สาขาวัดป่ากุง) บ.โนนน้อย ต.ดอกล้ํา อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
336. วัดป่าพุทธาวาส (สาขาวัดป่ากุง) บ.แหลว ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
337. วัดป่าหนองสังข์(สาขาวัดป่ากุง) บ.หนองสังข์ ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
338. วัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย(สาขาวัดป่ากุง) บ.เหล่าล้อ หมู่7 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
339. พระอาจารย์ทวีศักดิ์ จิรธัมโม วัดป่าศรีเลิงชัย(สาขาป่ากุง) บ.บาก ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
340. วัดป่าสิริปุณโณ (สาขาวัดป่ากุง) บ.ฝาง ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
341. พระครูวรสารโชติวัฒน์ วัดป่าเหล่าหลวง(วัดสาขาป่ากุง) บ.อุ้มเม้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
342. วัดก่อเกียรติศรีพัฒนาราม (สาขาวัดป่ากุง) บ้านก่อ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
343. หลวงปู่ล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
544. หลวงปู่อ้ม สุขกาโม วัดป่าภูผาผึ้ง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
345. หลวงปู่บุญเลิศ ฐานทินโน วัดป่าวิสุทธิสังวร(วัดป่าชะโนด) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
346. พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วัดป่าภูไม้ฮาว ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
347. หลวงปู่พล ยโสธโร วัดภูหล่มขุม บ.หนองนกเขียน ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
348. หลวงพ่อสมคิด สุทธจิตโต วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
349. หลวงพ่อบุญธาร ปภัสสโร วัดป่าคัมภีร์โรอนุสรณ์ 888 หมู่6 บ.หนองกะปาด อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 49110
350. พระอาจารย์ฉลาด มุนิวังโส วัดป่าถ้ํากะพุงธาราคีรีเขต บ.โพธิ์ไทร ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร 49150
351. พระอาจารย์ธนพล ธนพโล วัดป่าห้วยทรายหนองน่อง ต.คําชะอี อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 49110
352. วัดป่าศรีถาวร ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
353. วัดถ้ําจําปากันตสีลาวาส บ.คันแท ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
354 วัดผาพยอม(สาขาวัดป่ากุง) บ.แวง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
355. หลวงปู่แสง จันดะโชโต วัดป่าดงสว่างธรรม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
356. หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
357. พระครูปัญญาวรกิจจาภรณ์ (พระอาจารย์ผดุง) วัดป่าโนนค้อ บ.โนนค้อ ต.หนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
358. หลวงพ่อพล สุพลชโย วัดฎหมากพริก ต.กุดชุมอ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
359. พระอาจารย์สุรินทร์ กุสลจิตโต วัดป่าศิลาอาสน์ บ.หนองหิน ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
360. พระอาจารย์ถวัลย์ อิสสรธัมโม วัดป่าบ้านหนองบก บ.หนองบก ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
361. พระอาจารย์พรสวรรค์ วิสุทธธัมโม วัดศรีฐานใน(วัดหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ) บ.ศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
362. วัดป่าอริยวงศ์ บ.คุ้มเหนือ ต.หัวช้าง อ.จตุพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
363. วัดป่าหนองหญ้าหวาย บ.หนองหญ้าหวาย ต.อุ่นเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
364. พระอาจารย์วิชิต ปัญญาวโร วัดป่าอัมไพรวัลย์ บ.หนองโน หมู่18 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
365. หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง 46 หมู่10 บ้านพงสว่าง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชําราบจ.อุบลราชธานี 34190
366. พระอาจารย์เฮนนิ่ง เกวลี วัดป่านานาชาติ บ้านทุ่งหวาย ต.ทุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34310
367. หลวงปู่คํา นิสโสโก วัดป่าไทยพัฒนา ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
368. หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ วัดป่าโพธิญาน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
369. หลวงปู่คูณ อัคคธัมโม วัดป่าโพธิ์สุวรรณ บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
370. หลวงปู่เอนก ยสทินโน วัดป่าไทรงาม(สาขาวัดหนองป่าพง) ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
371. หลวงปู่ดํารง สิริภัทโท วัดป่าคําน้ําเกิ่ง (สาขาที่ 25 วัดหนองป่าพง) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
372. หลวงปู่ปา สุธัมโม วัดป่านาเกษม(สาขาที่56 วัดหนองป่าพง) ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
373. หลวงพ่อบรรจง กมโล วัดป่าค้อเจริญธรรม(สาขาที่15 หนองป่าพง) 23 หมู่6 บ้านพืชอุดม ต.บุเปื่อย อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 34260
374. พระครูสุภัทรปุณณธาดา พระอาจารย์บุญมา ปุญญสิริ วัดป่าห่องเตย (สาขาที่176 วัดหนองป่าพง) บ้านห่องเตย ต.นาเจริญอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
375. หลวงพ่อเหลื่อม อนุตตโร วัดป่าโสภาวนาราม(สาขาวัดป่าหนองยาว) บ้านกุดลาด ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
376. พระอาจารย์อุเทน กัลยาโณ วัดป่ามณีรัตน์(สาขาวัดหนองป่าพง) บ้านคุ้ม ต.โคกสว่าง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี 34560
377. วัดป่าอรัญญวาสี (สาขาที่ 1 วัดหนองป่าพง) ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190
378. วัดป่านาแก (สาขาที่ 106 หนองป่าพง) 300 หมู่ที่ 2 บ้านนาแก ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
379. วัดป่าโนนจันทร์(สาขาวัดหนองป่าพง) ต.ทุ่งเทิงอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
380. วัดป่าจังกาจิตต์ (สาขาที่23 วัดหนองป่าพง) หมู่ 6 ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190
381. วัดป่าวิเวกธรรมชาน์(สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง) ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
382. วัดป่าเจริญสันติธรรม(สาขาวัดหนองป่าพง) ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
383. วัดป่าบ้านตาโมสันติธรรม (สาขาวัดหนองป่าพง ที่ 192) ต.โซง อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 34260
384. วัดป่าโนนสูงสุปัฏนาราม (สาขาที่ 97 วัดหนองป่าพง) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
385. พระเสถียร ฉันทโสภโณ วัดศรีอุดม(สาขาที่ 62 วัดหนองป่าพง) บ้านอิสาน-วังเสือ ต.ไพบูลย์ อ.น้ําอุ่น จ.อุบลราชธานี 34260
386. หลวงปู่เข็ม สุชีโว วัดป่าห้วยชันเหนือ(วัดป่าโนนนิเวศน์) ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
387. หลวงปู่สมบูรณ์ ขันติโก สํานักสงฆ์สุขสมบูรณ์ ต.คําเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
388. หลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตโต วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
389. พระวุฒิพงษ์ วุฑฒิวงโส วัดป่าอมาตภูริทัต (โพนไผ่ใหญ่) บ้านสว่าง ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
390. วัดป่าภูทองเขมโก(สาขาวัดหลวงปู่อว้าน) บ้านป่ากุงน้อย หมู่ 2 ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
391. วัดดอนธาตุ (วัดหลวงปู่เสาร์ กลางน้ํามูล)ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
392. วัดสระประสานสุข บ้านนาเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
393. หลวงพ่ออัมพร ปัญญาวโร วัดป่าสันติมงคล (บ้านพอก) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
394. วัดดงมะตาว ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
395. พระอาจารย์บุญทวี อภิปุญโญ วัดเสนาวงศ์ บ้านท่าบังมั่ง ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190
396. วัดป่าศรีแสงธรรม(สาขาวัดป่ากุง) บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
397. พระอาจารย์เศรษฐวุฒิ ปิยวัณโณ วัดภูจันแดงภาวนาราม 22 หมู่14 บ้านใหม่พัฒนา ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
398. พระอาจารย์ก้องเกียรติ จัตตวิโล วัดป่าหัวดอน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
399. วัดป่าหนองแฝก (สาขาวัดสังฆทาน) ต.คําขวางอ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190
400. วัดป่าสุธรรมรังษี (สาขาที่ 40 หนองป่าพง) ต.คําครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
401. วัดป่าจันทราวาส(สาขาที่ 36 วัดหนองป่าพง) ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
402. วัดป่าโนนรัง-หนองบัวคง(สาขาที่ 245 วัดหนองป่าพง) ต.โคกชําแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
403. วัดป่าคําข่าธรรมาราม(สาขาวัดป่าค้อเจริญธรรม) บ้านคําข่า ต.สีวิเชียร อ.น้ํายืน อุบลราชธานี 34260
404. พระอาจารย์เกรียงไกร วัดป่าห้วยไทรเจริญธรรม(สาขาวัดป่าค้อเจริญธรรม) บ้านดอนเจริญ หมู่11 ต.นาโพธิ์ อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
405. วัดป่าบ้านสร้างถ่อเจริญธรรม(สาขาวัดป่าค้อเจริญธรรม) 66 หมู่ 3 บ้านสร้างถ่อ ต.บัวงาม อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
406. พระครูอุบลวรบรรพต วัดป่าอุบลวันสวรรค์ทิพย์ ต.บุเปือย อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 34260
407. วัดป่าแสนสุขเจริญธรรม บ้านประเสริฐแสนสุข ต.แก่าขาม อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 34260
408, วัดป่าหนองอุดม(ภูเขียว) บ้านหนองอุดม หมู่ 9 ต.โซง อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 34260
409. วัดป่าดอนยูเจริญธรรม ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160
410. วัดช่องเม็กธรรมมาราม(ภูนกยูง) 367 หมู่13 (สาขาวัดหลวงพ่อกัณหา) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
411. หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม วัดป่าหนองหวาย(วัดสาขาหนองป่าพง) หมู่ 10 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
412. หลวงปู่โกศล ธนบุญโญ สํานักสงฆ์บ้านจันทร์หอม(ธ.) หมู่ที่ 4 บ้านจันทน์หอม ต.โนนสําราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
413. หลวงปู่จรัส(หลวงปู่ห้วย) เขมจารี วัดประชารังสรรค์ ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
414. หลวงปู่สุพรรณ กนโก วัดชําตาโตง ต.พรานอ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
415. พระอาจารย์เกษม จันทวังโส วัดป่าซ้ําตารมย์ ต.ตระกาจ (สาขาวัดหนองป่าพงที่ 228) อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
416. วัดป่าโนนสําเริง(วัดภูดินแดง วัดสาขาหนองป่าพง) 139 หมู่ 9 บ้านโนนสําเริง ต.โนนสําราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
417. หลวงพ่อเอื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร บ้านจรัส ต.จรัสอ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
418. วัดป่านิติสาครินทร์(สาขาวัดหลวงพ่อเอื้อน) บ้านหอก ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150
419. วัดสุทธิธรรมาราม(สาขาวัดหลวงพ่อเอื้อน) ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
420. พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดป่าบ้านทัพไทย บ้านทัพไทย หมู่ที่ 10 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
421. วัดบ้านเฉนียง(โคกหม่อน/วัดหลวงปู่เอียน) ม.1 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
422. พระอาจารย์สมจิตร อาภากโร วัดป่าดงดั่ง ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
423. พระอาจารย์ชุมโชค อธิวโร วัดป่าบ้านโชค หมู่ 4 ต.ตากกอเขวาสิรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
424. วัดป่าลานโพธิ์(สาขาวัดหนองป่าพง) 116 ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
425. วัดป่าแสงอินทร์ (สาขาวัดป่ากุง) บ.แสงอินทร์ ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
426. พระอาจารย์บัวพรรณ วรญาโณ วัดป่าชุมพลบุรี หมู่ 1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
427. หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม วัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000
428. หลวงปู่แผ่นทอง จาครโต วัดสะพานดํา บ้านตะแบง ต.ลําปลายมาศ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
429. พระราชวิศาลสุธี(หลวงปู่อาจ) วัดทุ่งโพธิ์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
430. หลวงตาอ้ม ฐิตโลโก วัดป่ามหาวีราราม (สาขาวัดป่ากุง) หมู่ 9 ต.โคกสะอาด อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
431. วัดป่าสนามชัย (สาขาป่ากุง) บ้านดงหนาม ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
432. วัดป่าโคกเจริญ บ้านโคกเจริญ หมู่ 6 ต.สะแก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
433. วัดป่าใหม่ศรีสุขนาจะหลวย(สาขาวัดป่ากุง) บ้านใหม่ศรีสุขนาจะหลวย บ้านลิ้นเกี่ย ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
434. วัดป่าสตึกพัฒนา(สาขาวัดป่ากุง) บ้านนิคมสมบูรณ์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 3150
435. วัดป่าศรีอุดมธรรม(สาขาวัดป่ากุง) บ้านจิกใหญ่ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
436. พระอาจารย์ชัยยุทธ ชวนปัญโญ ที่พักสงฆ์วิมุตติยาราม(วัดป่าหนองโดนน้อย) ต.โคกกลาง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
437. วัดป่าสักทอง(สาขาวัดป่ากุง) บ้านหนองไทร ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
438. วัดป่าบ้านโนนสมบรูณ์(สาขาวัดป่ากุง) บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ 9 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150
439. พระอาจารย์บุญช่วย สุทธาธิโก วัดป่าโนนสมบูรณ์(เสม็ด) หมู่11 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
440. วัดป่าโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
441. วัดป่าอนาลโย 111 บ้านหัวดง หมู่ 4 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240
442. วัดป่าดงแสนแก้ว บ้านดงแสนแก้ว หมู่ 4 ต.คําเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210
443. วัดป่าศรีถาวรวัฒนา (สาขาวัดหลวงพ่อถาวร) ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
444. พระครูเกษมโพธิวิเทศ(คิม เขมจาโร) วัดป่ามุจลินท์วิหาร บ้านบุสะโนน้อย ถนน โชคชัย-เดชอุดม ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
445. วัดป่าแก่นธรรมหุบใหญ่ บ้านงิ้ว(วัดสาขาหลวงพ่อฉลวย) ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
446. วัดป่าทองฤาษีอาภาธโร(วัดสาขาหลวงพ่อฉลวย) ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
447. พระอาจารย์ประพันธ์ศักดิ์ วัดป่าเทสรังสี(เขาตุ๊กปัก) บ้านดอนไพล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
448. หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
449. หลวงพ่อโสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว 26 หมู่ 19 อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370
450. หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม บ้านบุเจ้าคุณ ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370
451. พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธัมโม วัดป่ารัตนวัน บ้านคลองปลากั้ง ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370
452. พระอาจารย์มหาธีรนาถ อัคคธีโร วัดป่าภูผาสูง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
453. หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร วัดโคกปราสาทต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
454 วัดป่าธัมมธโรคุ้มประเทือง(ธ) หมู่ที่ 5 (สาขาวัดอโศการาม) บ้านหนองกก ต.หนองหอย อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 30220
455. หลวงพ่อโสภา อุตตโม วัดป่าเขาวันชัยนวรัตน์ หมู่11 ถนนวันชัย (สาขาที่ 82 วัดหนองป่าพง) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
456. พระอาจารย์สมบูรณ์ ปุญญกาโม วัดป่าเพิ่มบุญ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
457. พระอาจารย์เพชร(อัญญาวชิรมโน สํานักสงฆ์ป่าอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) บ.หนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
458. พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี 999 หมู่14 บ้านซับน้ําเย็น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
459. พระอาจารย์กิตติ ติกขวีโร วัดวะภูแก้ว บ้านวะภูแก้ว หมู่11 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
460. วัดญาณโศภิตวนาราม(วัดป่าสูงเนิน) ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
461. วัดถ้ํากฤษณาธรรมาราม(สาขาวัดสังฆทาน) ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
462. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ําเขียว โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ(สาขาวัดสังฆทาน) หมู่ที่2 บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370
463. วัดเขาไทรสายัณห์ (สาขาวัดป่ากุง) บ.โปร่งประทุน หมู่3 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
464. วัดพระศรีชัยมงคล(สาขาวัดป่ากุง) บ้านไร่ อ.หมูสี ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
465. หลวงพ่อคําผอง ฐิตปุญโญ วัดป่าพิทักษ์ธรรม(สาขาที่ 67 วัดหนองป่าพง) บ.ถาวรพัฒนา หมู่15 ถนนพิมาย- หินดาด กม.ที่ 8 ต.นิคมสร้างตนเองอ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
466. วัดถ้ําพระเทสก์รังสี(เขาใหญ่) ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
467. พระอาจารย์มหาศักดิ์ สํานักสงฆ์ป่าเขาล้อม (สาขาวัดหลวงปู่อุทัย) ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
468. พระอาจารย์มณี สุมโณ วัดสวนป่าสิริธโร(วัดสาขาหลวงพ่อสาคร) บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370
469. พระวุฒิชัย มทุทโว สํานักป่าวิโมกขธรรม (สาขาวัดสังฆทาน) 146 หมู่ 9 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
470. อีสานธรรมสถานอารยวังโส 237 หมู่10 ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370
471. หลวงปู่ทองปาน ทันตจิตโต วัดป่าภูผาชัน บ้านหนองปล้อง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
472. พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล วัดป่าภูหายหลง ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
473. วัดป่าสาลวัน(วัดหลวงพ่อพุธ) ถนน เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
474. พระอาจารย์อมร อุทโย วัดป่าเขาภูหลวง(วัดหลวงปู่ไม อินทสิริ) ต.ระเริง อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30150
475. วัดประสิทธิ์สันติธรรมาราม(วัดสาขาหลวงพ่อโสภา) บ้านคลองยาง หมู่ 9 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
476.หลวงปู่ทิวา อาภากโร สถานปฏิบัติธรรมเสริมรังษี ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
477. พระอาจารย์สมภพ อภิวัณโณ สํานักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู 340 หมู่5 บ้านบึงไม้ ซอยเกาะนกเค้า ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
478. พระปลัดทักษิณ ภัททธัมโม วัดป่ามหาวีรวงศ์ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
479. วัดบ้านพลับ(สาขาวัดสังฆทาน) ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
480. พระอาจารย์สมัย สํานักสงฆ์วัดป่าเทสรังสี บ้านหินตั้ง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
481. วัดสันป่าตั้งถาวรวนาราม(วัดสาขาหลวงพ่อถาวร)ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
482. พระอาจารย์จํารัส ปภัสสโร วัดป่าเทสก์รังสี มหาวีโรคลอง ๑๕ ถ.เลียบคลอง 15 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
483. พระอาจารย์ธรรมรัตน์ เขมธโร วัดป่าญาณสิริสุทธาราม ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ อ.ปราจีนบุรี 25140
484. หลวงพ่อสมใจ ปัญญาวุโธ วัดเขาถ้ําเทพพิทักษ์ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
485. พระอาจารย์คําผล โกวิโท วัดป่าสุวรรณนิมิต บ้านท่าเต้น ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
486. วัดป่าศรีถาวรชัยพัฒนา(สาขาวัดศรีถาวร) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 27210
487. วัดป่าเทสรังสีแสนตุ้ง ต.เขาสมิง อ.แสนตุ้ง จ.ตราด 23130
488. พระอาจารย์เผชิญ ญาณสิริ วัดป่าโรงถ่าน 44 หมู่2 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
489. วัดห้วงพัฒนา(วัดหลวงปู่สุพจน์) ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
490. ที่พักสงฆ์เกาะผาสุก (สาขาวัดสังฆทาน)ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
491. วัดถาวรวนาราม (สาขาหลวงพ่อถาวร) หมู่ 9 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี 22140
492. วัดเขาสุกิม 50 หมู่ 12 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
493. พระอาจารย์สมบูรณ์ อุสุสาทิโก วัดเขาคิชฌกูฏภาวนาราม(ทุ่งกบิล/วัดสาขาหลหลวงปู่แบน ธนากโร) ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
494. วัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
495. พระอธิการเกรียงไกร กิตติธโร วัดเทพธารทอง(วัดหลวงปู่พิศดู) ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
496. หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร วัดสันติวนาราม(เขาน้ําตก) ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
497. หลวงพ่อโอภาส ธัมโมภาโส วัดเขาสอยดาวเหนือ(สาขาเขาสุกิม) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
498. หลวงพ่อสนิท จิรสินิทโธ วัดป่าคีรีเขตเวิเศษนิยม) 111 หมู่ที่ 1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
499. วัดวิเวการาม (เขาน้อยท่าแฉลบ) ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
500. วัดทรายงาม(ท่านพ่อลี-หลวงปู่กงมา) ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
501. หลวงปู่มหาเข้ม จิตตธัมโม วัดป่าคลองกุ้ง ถนน ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
502. วัดศิริบรรพต(วัดสาขาหลวงตาศิริ) บ.ซับตาเมา ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี 22140
503. พระอาจารย์อัครเดช(พระอ.ต้น) ถิรจิตโต วัดบุญญาวาส หมู่ 8 บ้านคลองใหญ่ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
504. วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
505. หลวงพ่อจันดี กันตสาโร วัดป่าอัมพวัน (สาขาหนองป่าพงที่ 42) หมู่ 12 ซอยบ้านห้วยดินดํา ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
506. หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร วัดช่องลมนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
507. วัดโพธิสัมพันธ์(วัดสาขาหลวงปู่บัวเกตุ)152 หมู่ 5 ถนน พัทยา เมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
508. วัดเขาแตงอ่อน (สาขาวัดสังฆทาน)63 หมู่ที่ 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
509. สํานักสวนป่าเมตตาธรรม(สาขาวัดบุญญาวาส) ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
510. พระอาจารย์สนั่น ปรกกโม ที่พักสงฆ์ป่าลันวา(สาขาสังฆทาน) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
511. วัดป่าสุทธิภาวัน(สาขาวัดหลวงปู่บัวเกตุ) 133/1 หมู่8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
512. พระประศาสน์ธรรมนันท์ วัดป่าเขาพุวนาราม(เนตรดี) 47/26 หมู่11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
513. พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต บ้านเพ ต.สํานักทอง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
514. พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน วัดมาบจันทร์ 8/1 หมู่ 7 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
515. พระอาจารย์ประทีป คุตตธัมโม วัดเขาโอภาส(สาขาวัดบุญญาวาส) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
516. พระมหาศิรัส ปสนุนจิตโต วัดป่าภูมาศ หมู่10 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
517. วัดสันติพัฒนา(สาขาวัดป่ากุง) บ้านสันติพัฒนาต.โป่งน้ําร้อน อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี 22140
518. พระเรวัต วัดเขาไร่ยา รักษาใจ (สาขาวัดป่ากุง) 63/30 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
519. วัดพิชัยวัฒนมงคล ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
520. พระเมธีธรรมสาร(สมพร จิตตโสภโณ) วัดศรีรัตนธรรมาราม (สาขาวัดหลวงพ่อวิริยังค์) 9/99 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
521. หลวงพ่อสามเรือน ปุญเนสโก วัดอโศการาม 136 หมู่2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
522. หลวงพ่อสงบ กุสลจิตโต วัดป่าสุขใจ(บางบ่อ) หมู่8 บ้านคลองชวดใหญ่ ซ.4 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
523. วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม 64 ม.1 ต.คลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
524. หลวงพ่อมหาประกอบ ธัมมชีโว วัดป่ามหาชัย 50/3 หมู่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
525. วัดธรรมมงคล เถาบุญนนท์วิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
526. มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 549/53 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวง บางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
527. หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
528. พระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล วัดรังสีรัตนวารี(วัดป่าเชิงเลน) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 บางขุนศรี บางกอก น้อย กรุงเทพฯ 10700
529. วัดอุดมธรรมวิมุตติ 2/4 หมู่8 ถ.พุทธมณฑลสาย4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
530. หลวงพ่อไพรินทร์ วัดสังฆทาน 100/1 หมู่ 3 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
531. พระอาจารย์อํานวย จิตตสวโร วัดป่ามณีกาญจน์ 67/3 หมู่3 ถนนบางม่วง-บางคูลัด ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
532. พระอาจารย์ไพบูลย์ ญาณโสภโณ วัดอุดมสิทธิกุล ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
533. หลวงพ่อสิงห์โต โฆษโก วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน 555 หมู่1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
534. วัดป่าปฐมชัย 128/2 หมู่3 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
535. วัดป่าศรีถาวรคลองโยง (สาขาหลวงพ่อเจ้าคุณถาวร) หมู่5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
536. หลวงพ่อบุญช่วย ปุญญวันโต วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
537. พระอาจารย์มหาบรรลือ ฐานิสสโร สํานักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ปัญญาพิชญาราม (อโศการาม2) ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
538. พระอาจารย์สมัย อินทมุตโต วัดทับทิมแดง หมู่6 (สาขาวัดหลวงพ่อกัณหา) ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
539. หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
540. วัดป่าศรีถาวรอยุธยา เลขที่ 99 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
541. วัดป่าอารยวังสาราม ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
542. พระอาจารย์นันทวิทย์ อรุโณ ธรรมสถานบ้านดอนตําลึง(สาขาวัดหลวงพ่อกัณหา) บ้านดอนตําลึง ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
543. สํานักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคล (สาขาวัดสังฆทาน) ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
544. พระอธิการประสาร สังวโร วัดสระเมืองท้าว(สาขาวัดสังฆทาน) 216 หมู่6 ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
545. ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญ ธรรมกิจสุนทร (สาขาวัดสังฆทาน) ต.ปากน้ํา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
546. หลวงพ่ออรุณ อายุวัฑฒโก วัดหลวงปู่สังวาลย์เขมโก (สาขาวัดสังฆทาน) ต.วังดัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
547. หลวงพ่อผาสุข สุขปัญโญ ที่พักสงฆ์ป่าบุญสัมฤทธิ์(สาขาวัดสังฆทาน) อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
548. พระครูปลัดวีรนนท์ วีรนันโท วัดป่าเจริญราช คลอง 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
549. พระอาจารย์เสริมพร ธัมมวโร วัดป่าเลิศธรรมนิมิต คลอง 11 (สาขาวัดหลวงพ่อวิริยังค์) ต. บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
550. พระอาจารย์ปวริศ วิชาธโร วัดถ้ําเขาปรางค์(หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ) หมู่ 1 ต.นิคมลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
551. วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
552. หลวงพ่อสมยศ อจโล วัดป่าดงเย็น 95 หมู่5 ซอยจอมทอง ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
553. วัดป่าหนองจงอาง(วัดสาขาวัดป่าดงเย็น/หลวงพ่อสมยศ อจโล) ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
554. ธรรมสถานป่าดงเย็น(วัดสาขาวัดป่าดงเย็น/หลวงพ่อสมยศ อจโล) อ.หันคา จ.ชัยนาท
555. วัดสองพี่น้อง (สาขาวัดสังฆทาน) หมู่8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
556. พระอาจารย์ชัยวิทย์ ปัชโชโต วัดป่าน่าบัณฑิต (วัดป่าธัมมะกาโม) บ.ไดอีเผือกเหนือ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
557. หลวงปู่สังวาลย์ ธัมมสาโร วัดป่าเขาป่ามโนราห์ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
558. วัดถ้ําเขาวง(สาขาวัดสังฆทาน) ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
559. หลวงพ่อวิลัย ตปสีโล วัดป่าถ้ําจันทร์ผา หมู่ 19 ต.น้ํารอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
560. หลวงปู่ลี ตาณังกโร วัดหัวตลุกวนาราม ต. สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
561. วัดป่าปัญญามงคลญาณ(ที่พักสงฆ์มงคลญาณแม่วงก์/วัดสาขาหลวงตาน้อย ปัญญาวุโธ) บ้านทุ่งผักกาด หมู่ 2 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
562. หลวงพ่อวรินทร์ ธัมมวโร วัดป่าตาขีดธรรมาราม(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา) เลขที่ 8 หมู่ 5 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
563. วัดเขาช้างฟุบถาวรวนาราม(สาขาวัดศรีถาวร) บ.ประจันตคีรี หมู่6 ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
564. วัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ บ้านเขาโคกเผ่น หมู่2 ต.ทํานบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
565. หลวงพ่อบุญลั่น กันโตภาโส วัดถ้ําอินทนิล ถนนแม่สอด-ตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
566. หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวัน 313 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
567. วัดวาซูคุ(วัดหลวงปู่เสถียร สมาจาโร) ทุ่งใหญ่นเรศวร อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
568. วัดป่าแก้วกุลเจริญ(สาขาวัดเวฬุวัน) บ.ประจําไม้ หมู่ 4 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
569. หลวงปู่สาคร วัดป่ากุลสุวรรณ์ ซอยหัวนาบน2/3 หมู่5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
570. ที่พักสงฆ์ศรีถาวรห้วยองคต ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
571. พระอาจารย์หนูพรม สุชาโต วัดสุนันทวนาราม(สาขาวัดหนองป่าพง) บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
572. ที่พักสงฆ์ศรีถาวร (เขาหมี) ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
573. วัดสวนป่าวังกระแจะเฉลิมพระเกียรติ (วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
574. วัดป่าผาตาดธารสวรรค์(สาขาสังฆทาน) ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
575. วัดศรีญาณสังวร(สาขาวัดป่ากุง) บ้านทับศิลา หมู่ 7 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
576. หลวงพ่อภูสิต ขันติธโร วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน (วัดเสือ) ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
577. หลวงปู่สงวน ยุตตธมโม วัดธุดงคนิมิต(เขาพรางล่าง) 10 วังสารภี ซอย 1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
578. พระอาจารย์น้อย ธีรยุธโน สํานักสงฆ์สายธารคีรีพฤกษ์เฉลิมสุข(วัดป่าท่าน้ํา) 199/1 หมู่ 4 บ้านพุ ชะนี ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
579. พระอุดมคัมภีรญาณ วัดอริยวงศาราม(หนองน้ําขาว) ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
580. วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์ บ้านหนองตากะยายต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
581. หลวงพ่อบุญลือ ธัมมกาโม วัดป่าภาวนาวิเวก(สาขาวัดสังฆทาน) 74 หมู่13 บ้านหนองเต่าดํา ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
582. วัดป่าศรีถาวรบางแพ 19/3 หมู่ 4 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
583. วัดป่ามหาอุทุมพร บ้านพุมะเดื่อ ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
584. พระอาจารย์เปรา โสภโณ วัดป่าชลิตานุสรณ์(วัดหุบชะนี) บ้านห้วยยาง หมู่ 8 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
585. พระอาจารย์มหาพงษ์ศักดิ์ ฐิตธัมโม วัดป่าคลองน้อย(หุบเสือโฮก) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
586. พระอาจารย์อุทัย ปภัสสโร วัดป่าเสียงธรรมญาณสัมปันโน สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน พุทธสิงขร 95/1 หมู่7 บ้านหนองไม้แก่น ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
587. วัดถ้ําผาขาวคีรีวงกลด(สาขาหลวงตาศิริ)ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
588. วัดโต๊ะโต๊ะ(สาขาวัดป่ากุง) บ้านโต๊ะโต๊ะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
589. พระอาจารย์บุญเย็น ปริปุญโญ วัดป่าสะเดา หมู่4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
590. พระมหากฤษณะ ฉฬภิญโญ วัดระนองถาวรวนาราม ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
591. วัดป่าศรีธรรมาราม ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
592. วัดป่าเขาขุนน้ําคีรีวง บ้านคีรีวง ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
593. พระอาจารย์อนันต์ อนุตตโร วัดป่าแสงธรรม ซ.ชุมแสง2 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
594. พระปลัดสรรพชัยมงคล ขันติจิตโต สํานักสงฆ์ป่าช้าบ้านเลียบ-ยวนยาง ม.1 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 90110
595. หลวงปู่เนตร จิรปุญโญ วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
596. วัดป่าถ้ําเขาล้อม(สาขาวัดหลวงตาพร วิมโล) ต.ในเตาอ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
597. พระครูสังฆรักษศิลธรรม(หลวงตาพร) วิมโล วัดป่าเคียนพิง ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี 84250
598. หลวงพ่อสมบัติ วรลาโภ วัดป่าปาลคะเชนทร์ (สาขาวัดป่าเคียงพิง) ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230
599. วัดป่าท่าไท 232 หมู่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 84170
600. พระอาจารย์สมชาย ถิรจิตโต สํานักสงฆ์ทําเนียบธรรม กม.44 หมู่1 ต.บ้านทําเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
601. หลวงปู่เฮือน ปภัสสโร วัดประชาสันติ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
602. พระครูกันตสีลคุณ กันตสีโล วัดสันติวราราม(วัดสวนพริก) ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
603. วัดบางเตย(ถ้ําบางเตย) ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000
604. พระอาจารย์เขียว อัตตสาโร วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติในพระอุปถัมภ์ (วัดเขาม่วง) ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
605. พระอาจารย์สะอื้น จารุวังโส วัดนิโรธรังสี(วัดควนดินแดง) ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
606. หลวงพ่อจํารัส จันทโชโต วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ซอยโต๊ะแซะ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
607. สํานักสงฆ์วัดป่าเทสรังสี(ฎหว้ารัตนคีรี) พุทธอุทยานอริยวังโส ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
608. สํานักสงฆ์ดอยเทพนิมิต(วัดสาขาหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ) ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83150
609. พระอาจารย์เสมียน จารุธัมโม วัดป่าอร่ามรัตนาราม 9/17 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
610. สํานักสงฆ์ ป่าเทพธาโร 53/39 หมู่5 ซ.บ้านในตรอก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
611. วัดพิทักษ์สมณกิจ 7/19 ถนน รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
612. พระอาจารย์เวก วัดไม้ขาว 146 /7 หมู่4 ต.ไม้เขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
613. หลวงพ่อประดุง อาภาธโร วัดป่ายวนผึ้ง ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

ขอขอบคุณผู้รวบรวมข้อมูลจาก Facebook ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฎฐาน