ข่าวสารกรรมฐาน

ทำบุญ กฐิน ปี 64

ทำบุญกฐิน เจ้าภาพกฐิน วัดกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๔

ฤดูกาลทอดกฐินประจำปี 64  ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำร่วมบุญบริวารกฐินตามบัญชีของแต่ละวัดได้ตามรายการต่อไปนี้ (วัดที่ไม่มีบัญชี คือไม่มีข้อมูล) ขอขอบพระคุณการรวบรวมข้อมูลจาก Facebook :